Ferences Világi Rend Regulája

letöltéshez: regu.zip

Molnár-C. Szent Ferenc és gubbioi farkas

Előszó: Szent Ferenc buzdítása a bűnbánó testvérekhez és nővérekhez

Az Úr nevében

AKIK BŰNBÁNATOT TARTANAK

Mindazok, akik szeretik az Urat teljes szívből, teljes lélekkel és elmével és minden erővel (vö. Mk 12,30) és úgy szeretik felebarátjukat mint önmagukat (vö. Mt 22,39); és gyűlölik testüket bűneikkel és vétkeikkel együtt; és magukhoz veszik a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét; és a bűnbánat méltó gyümölcseit hozzák: Ó milyen boldogok és áldottak azok a férfiak és nők, amíg így cselekszenek és ezekben kitartanak, mert megnyugszik rajtuk az Úr lelke (vö. Iz 11,2) s lakóhelyet és szállást készít náluk magának (vö. Jn 14,23). És fiai lesznek a mennyei Atyának (vö. Mt 5,45), akinek cselekedeteit megteszik, jegyesei, testvérei és anyja a mi Urunk Jézus Krisztusnak (vö. Mt 12,50). Jegyesei akkor leszünk, amikor a Szentlélek által a mi Urunk Jézus Krisztussal egyesül a hívő lélek; testvérei akkor, amikor az Atyának akaratát teljesítjük, ki a mennyekben van (vö. Mt 12,50), s anyja akkor, amikor az isteni szeretet s tiszta és őszinte lelkiismeret által szívünkben és testünkben hordozzuk őt (vö. 1Kor 6,20) és szent cselekvéssel, melynek példaként kell mások előtt világoskodnia, világra szüljük őt (vö. Mt 5,16). Ó, mily dicsőséges, szent és felemelő dolog magunkénak vallani az Atyát az égben! Ó mily szent, vigasztaló és gyönyörűséges a tudat, hogy jegyesünk van! Ó mily szent, kedves, jóleső, alázatos, békét árasztó, édes és szeretetre indító és mindenekfölött kívánatos gondolat, hogy olyan testvérünk és fiunk van, mint a mi Urunk Jézus Krisztus, aki életét adta az ő juhaiért (vö. Jn 10,15), és imádkozott az Atyához, mondván: Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben (Jn 17,11), kiket nekem adtál a világban; tieid voltak és nekem adtad őket (Jn 17,6). És az igéket, melyeket nekem adtál, átadtam nekik, és ők valóban elfogadták és elhitték, hogy tőled jöttem ki, és felismerték, hogy te küldtél engem (Jn 17,8). Én őértük könyörgök és nem a világért (vö. Jn 17,9). Áldd és szenteld meg őket (Jn 17,17). És én értük szentelem magamat (vö. Jn 17,19). De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem (Jn 17,20), hogy ők is eggyé legyenek szentelve (vö. Jn 17,19), amint mi is (Jn 17,11). És akarom, Atyám, hogy ahol én vagyok, ők is velem legyenek, hogy lássák az én dicsőségemet (Jn 17,24) a te országodban (Mt 20,21). Amen.

AKIK NEM TARTANAK BŰNBÁNATOT

Mindazok a férfiak és nők, akik nem bűnbánatban élnek és nem veszik magukhoz a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét, hanem bűnt bűnre halmoznak, testük rossz kívánságai és vágyai után járnak, tett ígéreteiket elhanyagolják, testükkel a világnak, érzéki vágyaiknak s e világ múló gondjainak és aggodalmainak s ezen élet gondjainak élnek, az ördög kísértésének áldozatai és egyben fiai és cselekedeteinek utánzói (vö. Jn 8,41). Vakok ők, mert nem látják az igazi világosságot, a mi Urunk Jézus Krisztust. Az ilyenekben nem lakozik lelki bölcsesség, mert nincs meg bennük az Isten Fia, az Atya igazi bölcsessége. Az ilyenekre áll az Írás szava: minden bölcsességük odalett (Zs 106,27) és átkozott, aki parancsaidtól eltér (Zs 118,21). Látják, világosan felismerik, tudják és cselekszik a rosszat és szántszándékkal elveszítik lelküket. Ti vakok, kiket ellenségeitek, azaz a test, a világ és az ördög rászedtek, lássátok be, hogy a testnek édes a bűn elkövetése, de keserű az Isten szolgálata, mert az Úr evangéliumi szava szerint minden vétek és bűn az emberi szívből jön és sarjad ki (vö. Mk 7,21.23). És sem ezen a világon, sem az eljövendőn semmit sem mondhattok a magatokénak. Mert vélitek ugyan, hogy a világ múló javait még soká élvezhetitek, de csalódtok, mert eljön a nap és az óra, melyre most nem gondoltok, s melynek jövetelét nem tudjátok és nem sejtitek; a test megbetegszik és a halál közeleg és így múlik ki keserű halállal. És bárhol, bármikor és bármilyen körülmények közt elégtétel nélkül, halálos bűnben hal meg az ember, - már aki adhatna, de nem ad elégtételt - az ördög ragadja ki lelkét testéből; mégpedig olyan szorongattatás és kínok közepett, hogy arról csak annak lehet fogalma, akinek része van benne. Minden vagyon és hatalom és tudomány, amiről gondolták, hogy az övék (vö. Lk 8,18), elvétetik tőlük (Mk 4,25). Vagyonukat rokonaikra és barátaikra hagyják. Azok pedig elvették és szétosztották maguk közt s a végén mondták: "Átkozott legyen a lelke; többet is adhatott és szerezhetett volna számunkra, mint amennyit szerzett." Testét pedig megemésztik a férgek. Így tehát testüket és lelküket egyaránt elvesztik ebben a rövid életben, alászállnak a pokolba, hol vég nélkül gyötörtetnek. Mindazokat, akikhez ez a levél eljut, kérjük arra a szeretetre, amely az Isten, hogy fogadják isteni szeretettel és jóakarattal ezeket a mi Urunk Jézus Krisztus fent leírt illatos igéit és akik nem tudnak olvasni, gyakran olvastassák fel maguknak; és őrizzék meg magukban szent közreműködéssel mindvégig, mert ezek lélek és élet (Jn 6,64). És azok, akik ezt nem teszik, azoknak számot kell adniuk az ítélet napján (vö. Mt 12,36) a mi Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke előtt (vö. Róm 14,10).

 

I. FEJEZET: A FERENCES VILÁGI REND (FVR)1

1. pont
Az egyházban a Szentlélek által életre keltett lelki családok között,2 a ferences család magában foglalja Isten népének azon laikus, szerzetes és papi tagjait, akik felismerik magukban a Krisztus követésére szóló hivatást Assisi Szent Ferenc nyomdokain.3
Különböző formákban és módokon, de életközösségben és kölcsönös egymásrahatásban óhajtják megtestesíteni a Szeráfi Atya karizmáját ma az Egyház életében és küldetésében.4

2. pont
E családon belül sajátos helye van a Ferences Világi Rendnek, amely Úgy mutatkozik be mint egy, az egész világon elterjedt, szervezett katolikus testvéri közösség, amely nyitva áll minden keresztény előtt.
Ennek a Rendnek testvérei és nővérei a Szentlélektől indíttatva saját világi állapotukban akarják megvalósítani a szeretet tökéletességét, és fogadalommal kötelezik el magukat arra, hogy az Evangélium szerint éljenek Szent Ferenc példájára és az Egyház által elismert regula segítségével.5

3. pont
Ennek a regulának az a célja, hogy a Ferences Világi Rendet a mai világ adottságai között az Egyház igényeihez és elvárásaihoz igazítsa, mint ahogy ezt megtették folyamatosan az 1221-es "MEMORIALE PROPOSITI" óta a különböző regulák, melyeket IV. Miklós és XIII. Leó pápa hagytak jóvá. Ennek a regulának a magyarázata a Szentszékre tartozik, konkrét megvalósítása pedig az általános konstitúciókra és az egyes közösségek statútumaira.

II. FEJEZET: AZ ÉLETFORMA

4. pont
A világi ferencesek regulája és élete ez: megtartani a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát, követve Assisi Szent Ferenc példáját, aki Krisztust választotta az Istennel és az emberekkel való életének inspirálójául.6
Krisztus - az Atya szeretetének ajándéka - az Út, mely az Atyához vezet, ő az igazság, melybe a Szentlélek vezet be minket, ő maga az élet, s ő azért jött, hogy ezt az életet bőven adja.7
A világi ferencesek mindent megtesznek, hogy az Evangéliumot gyakran olvassák, és hogy az Evangélium igazságait az életbe ültessék át, mindennapi életüket pedig újra meg újra az Evangéliumhoz mérjék.8

5. pont
Kutassák Krisztus eleven és hatékony jelenlétét testvéreikben, a Szentírásban, az Egyházban és a liturgikus cselekményekben. Eucharisztikus életükben az a hit indítsa és vezesse őket, mely szent Ferencet arra késztette, hogy ezeket írja: "Ebben a világban Isten Szent Fiából nem látok egyebet, mint az ő Szent Testét és Vérét".

6. pont
A keresztség által, melyben meghaltak és feltámadtak Krisztussal, az Egyház élő tagjaivá lesznek, és fogadalmuk révén most még szorosabban kapcsolódnak hozzá. Krisztust életükkel és szavukkal hirdetve úgy járjanak az emberek között, mint küldetésének tanúi és eszközei.
Szent Ferenctől indíttatva és vele együtt az Egyház megújítására kaptak meghívást. Ezért elkötelezik magukat, hogy egységben élnek a pápával, a püspökökkel, a papokkal, a bizalom szellemétől áthatott olyan dialógusban, amely nyitva áll apostoli kezdeményezésekre.9

7. pont
Mint "bűnbánó testvérek és nővérek",10 éppen hivatásuk értelmében, az Evangélium életerejétől áthatva, gondolatvilágukat és cselekedeteiket Krisztuséhoz alakítják annak a gyökeres belső változásnak az útján, amelyet az Evangélium "megtérésnek" nevez, és amelyet az emberi gyöngeség miatt naponta újra kell kezdeni.11
A megújulás útján a kiengesztelődés szentsége a Mennyei Atya irgalmának kiváltságos jele és ugyanakkor kegyelem forrása.12

8. pont
Jézus az Atya igazi imádója, Ezért példájára az imádságot és az elmélkedést tegyék életük és cselekedeteik lelkévé.13
Vegyenek részt az Egyház szentségi életében, főleg az Eucharisztián újra átélve Krisztus életének titkait, és kapcsolódjanak be az Egyház által ajánlott liturgikus imák valamelyikébe.

9. pont
Ferenc különös szeretettel viseltetett Szűz Mária, az Úr alázatos szolgálóleánya iránt, aki mindig kész volt az Úr igéit befogadni és hívásait követni. Őt rendelte lelki családja oltalmazójául és szószólójául.14 A világi ferencesek azzal fejezik ki az Úr Édesanyja iránt lángoló szeretetüket, hogy tökéletesen utánozzák készséges lelkületét és bizalommal, figyelmesen imádkoznak.15

10. pont
Jézus megváltó engedelmességével egységben, aki akaratát Atyja kezébe helyezte, hűségesen töltsék be állapotuknak megfelelő kötelességeiket az élet különböző körülményei között.16 Kövessék a szegény és keresztrefeszített Krisztust, tanúságot téve róla még a nehézségek és üldözések közepette is.17

11. pont
Krisztus az Atyában bízva maga és Édesanyja számára a szegény és alázatos életet választotta18, ugyanakkor a teremtett világ iránt értékelő és tisztelő figyelmességet tanúsított. A világi ferencesek igaz lelkülettel, ragaszkodás nélkül használják az ideigvaló dolgokat, amikor anyagi igényeiknek eleget tesznek, tudatában lévén, hogy az Evangélium szerint csak kezelői a rájuk bízott javaknak Isten gyermekei javára.
Így a nyolc boldogság szellemében, "vándorként és jövevényként" az atyai ház felé vezető Úton igyekezzenek megtisztítani szívüket minden birtoklási és uralkodási vágytól.19

12. pont
Mint az eljövendő világ tanúi, Hivatásukhoz hűségesen azon legyenek, hogy a szív tisztaságát megszerezzék, hogy így szabadon szerethessék Istent és testvéreiket.20

13. pont
Az Atya minden emberben Fia vonásait látja, aki elsőszülött a sok testvér között.21 Ugyanígy a világi ferencesek alázatos szívvel és emberségesen fogadjanak minden embert, mint az Úr ajándékát22 és Krisztus képe mását.
A testvériség átérzése örvendezőkké teszi őket, s képessé arra, hogy magukkal egyenlőnek tekintsenek minden embert, főleg a legkisebbeket, akik számára próbáljanak a Krisztus által megváltott teremtményekhez méltó életfeltételeket teremteni.23

14. pont
Hivatásuk arra szólítja fel őket, hogy minden jóakaratú emberrel együttműködve egy testvéribb és evangéliumibb világot építsenek, hogy eljöjjön Isten országa. Annak tudatában, hogy "aki Krisztust, a tökéletes embert követi, maga is egyre emberebbé válik", gyakorolják feladataikat hozzáértéssel és a keresztény szolgálat szellemében.24

15. pont
Egész életük, bátor egyéni és közösségi kezdeményezéseik által legyenek jelen és vegyenek részt az igazságosság előmozdításában, különösen a közélet területén és ne habozzanak ezért elkötelezni magukat konkrét, és hitükkel összeegyeztethető formában.25

16. pont
Úgy értékeljék a munkát, mint ajándékot és mint eszközt, amely által részt vehetnek a teremtésben, a megváltásban és az emberi közösség szolgálatában.26

17. pont
Családjukban a békesség, a hűség és az élet tiszteletének ferences szelleme szerint éljenek arra törekedve, hogy mindezekben a Krisztusban már megújult világ jele legyenek.27
Különösen a hitvesek, akik a házasság szentségének kegyelmeiből élnek, tegyenek tanúságot a világban Krisztusnak egyháza iránti szeretetéről. Minden gyermekük egyéni hivatására figyelve, nyitottan egyszerű keresztény nevelés által, örvendezve járják végig velük együtt az emberi és lelki fejlődésük útjait.28

18. pont
Tiszteljenek minden élő és élettelen teremtményt, mert azok "jelentést hordoznak a Fölséges Istenről".29 Azon legyenek, hogy a velük való visszaélés kísértését elkerülve eljussanak az egyetemes testvériség ferences felfogására.

19. pont
Mint a béke hordozói, érezzék kötelességüknek azt újra meg újra megteremteni. Keressék párbeszédben az egység és a testvéri egyetértés útjait, bízva az emberben élő isteni mag jelenlétében, valamint a szeretet és a megbocsátás átalakító hatalmában.30
Mint a tökéletes boldogság hírnökei, minden körülmények között azon fáradozzanak, hogy másoknak örömet és reménységet adjanak.31
A Feltámadt Krisztus adja meg nővérünknek, a halálnak igazi értelmét; mint a Feltámadott tagjai, derűs lélekkel várják az Atyával való végleges találkozást.32

III. FEJEZET: A TESTVÉRI ÉLET

20. pont
A Ferences Világi Rend különböző szintű testvéri közösségekből áll: helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi csoportokból, amely testvéri közösségek mindegyike erkölcsi személynek számít az egyházon belül.33 Az ebben a regulában és a konstitúciókban előírt normák szerint kapcsolódnak egymáshoz és alkotnak egységet a különböző szintű testvéri közösségek.

21. pont
Különböző szinteken a közösséget a tanács és a miniszter (vagy elnök) vezeti, akiket a fogadalmas tagok választanak a konstitúciók szerint.34
Ez az egy időre szóló megbízatás a közösség és minden egyes tag szolgálatát, a felelősség vállalását és a rendelkezésre állást jelenti.
A testvéri közösségek maguknak adnak belső szerkezeti felépítést tagjaik és a vidék igényeihez igazodva, az illetékes tanács és a konstitúciók felügyelete, illetve irányítása mellett.

22. pont
A Helyi Testvéri Közösséget hivatalosan kell megalapítani, amely az egész Rend alapsejtje lesz, és látható jele az egyháznak, amely szeretetközösség. Ez a közösség legyen a tagok számára az egyházias érzület elmélyítésének és a ferences hivatás kibontakoztatásának kiváltságos helye, és legyen a világban való apostolkodásuk éltetője.35

23. pont
Aki Felvételét kéri a Ferences Világi Rendbe, forduljon a Helyi Testvéri Közösséghez. Az új testvérek felvétele a tanácsra tartozik.36
A Rendbe való belépés lépcsőfokai: a initiatio (befogadás), azután a legalább egyéves képzés ideje, majd ígérettétel (fogadalom) a regula szerinti életre.37 Ez a haladás és fejlődés egyébként kell, hogy nyomot hagyjon az egész testvéri közösség életmódján is. Ami a fogadalomhoz megkívánt korhatárt és a Rendhez való tartozás külső jelét illeti,38 a helyi statútumokban rögzített normákhoz tartsák magukat.
A fogadalom természeténél fogva végleges.39
Azok a testvérek és nővérek, akik sajátos nehézségekkel küzdenek, testvéri párbeszédben tárgyalják meg ügyeiket a helyi közösség tanácsával. Ez a tanács az illetékes a közösség tagjainak felvételét, illetve elbocsátását illető minden kérdésben a konstitúciók előírásai szerint.40

24. pont
Hogy a Rend tagjai között megerősödjék a közösség, a tanács rendszeresen szervezzen összejöveteleket és gyakori találkozásokat nemcsak a Világi Rend, hanem más ferences csoportok tagjaival is, főleg a fiatalokkal. Keresse a legmegfelelőbb eszközöket, hogy a tagok fejlesszék ferences és egyházi életüket, és egyre testvéribb életet éljenek.41 Ez a communio (közösség) az elhunyt testvérekkel és nővérekkel is fönnáll, az értük felajánlott imádságok által.42

25. pont
A testvéri közösség életéhez, vagy az istentisztelethez, a karitatív és apostoli tevékenységhez szükséges mindenféle kiadásokhoz a testvérek és nővérek anyagi lehetőségeiknek megfelelően járuljanak hozzá. A Helyi Testvéri Közösségek pedig vegyenek részt a különböző szinten működő tanácsok kiadásaiban.43

26. pont
Az egység és a kölcsönös felelősség konkrét jeleként a meghatározott szintű tanácsok - a konstitúciók szerint - lelki segítésük céljából kérjenek alkalmas és felkészült szerzeteseket a négy ferences szerzetescsalád elöljáróitól, akikkel a világi testvéri közösség évszázadok óta kapcsolatban van.
Hogy előmozdítsák a hűséget a ferences karizmához és ehhez a regulához, és hogy a testvéri közösség élete nagyobb segítséghez jusson, a miniszter vagy elnök, tanácsával egyetértésben, kérjen az illetékes szerzetesi elöljárótól rendszeres lelkipásztori vizitációt,44 az illetékes szintű elöljárótól pedig testvéri vizitációt, a konstitúcióknak megfelelően.

"És, ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a magasságbeli Atya áldásával, a földön pedig teljék be az ő szeretett Fiának áldásával, a vigasztaló Szentlélekkel, az ég minden erejével és az összes szentekkel."

(Szent Ferenc áldása a Végrendeletből)

ˇ tovább (jegyzetek) ˇ   ˇ tovább (Kézikönyv II. rész) ˇ