Szent Klára művei és életének forrásai

II. rész Szent Klára művei

Szent Klára regulája

[Ince püspök, Isten szolgáinak szolgája, Krisztusban szeretett leányainak, Klára apátnőnek és az assisibéli San Damiano monostor többi nővérének, köszöntésétés apostoli áldását küldi. Helyeselni szokta az Apostoli Szentszék a jámborszándékot, és a hozzá folyamodók illő kívánságait jóakaratú pártfogásában részesíti. Mivel hogy eljutott hozzánk a ti alázatos kérelmetek, miszerint lelki egységben és a fölséges szegénység fogadalmában közösségileg akartok élni, amihez boldogságos Ferenc adott nektek életszabályt, amit ti önként elfogadtatok, s amit tisztelendő testvérünk, az ostiai és velletrei püspök jóváhagyásra jónak ítélt, s mely apüspök által szerkesztett levélben bővebben benne foglaltatik, mi igyekeztünkezt apostoli tekintélyünkkel megerősíteni. Ezért tehát jámbor kéréseteknek engedve, amit már ugyanezen püspök hitelesített és elismert, azt apostoli tekintélyünkkel számotokra megerősítjük és jelen iratunkkal védelmünkbe vesszük; a fent említettírást teljes egészében, szó szerint jelen levelünkbe belevesszük, amely ígyhangzik:
Rainaldus, Isten irgalmából ostiai és velletrei püspök, Krisztusban kedves anyjának és leányának, Klára úrnőnek, az assisi San Damiano apátnőjének és nővéreinek,a jelenvalóknak éppúgy mint az eljövendőknek üdvözletét és atyai áldását küldi. Mivel hogy ti, Krisztusban szeretett leányaim, a világ pompáját és gyönyörűségeit megvetettétek, és azt választottátok, hogy testileg elzárva[1] éltek és szegénységben szolgáltok a legfőbb Úrnak, Krisztusnak és az ő szentséges Anyjának nyomdokait követvén, hogy így szabad lélekkel az Úrnak szolgálhassatok, mi az Úrban ajánlvána ti szent elhatározásotokat,[2] kéréseiteket és szent kívánságaitokat szívesen igyekszünk atyai érzéssel jóakaratú pártfogásban részesíteni. Ezért jámbor kéréseteknek engedve, az életformát, a szent egység és a fölséges szegénység módját, melyet boldogságos atyátok, Szent Ferenc szóban és írásban megtartás végett rátok bízott, s amit jelen iratunktartalmaz, a Pápa úr és a mi tekintélyünkkel mindannyiótoknak, a monostorba utánatok lépőknek örökre megerősítjük és jelen iratunkkal védelmünkbe vesszük. Az életforma ez:]

@1">1. Az Úr nevében! Kezdődik a Szegény Nővérek életformája

1A Szegény Nővérek boldog Ferenc által alapított Rendjének életformája ez: 2tartsák meg a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, élvén engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban. 3Klára, Krisztus méltatlan szolgálója és szentséges Ferenc atya kicsiny palántája, engedelmességet és hódolatot ígér Ince pápa úrnak és törvényes utódainak, valamint a római Egyháznak. 4És ahogy megtérésének kezdetén nővéreivel együtt engedelmességet ígért boldogságos Ferencnek,[3] úgy ígéri neki, hogy hűségesen szolgál utódainak. 5A többi nővér pedig boldogságos Ferenc utódainak és Klára nővérnek és a többi kánonilag megválasztott apátnőnek és utódainak tartozik engedelmességgel.[4]

@2">2. Azokról, akik el akarják fogadni ezt az életformát, és felvételük rendjéről

1Ha valaki isteni sugallatra el akarja fogadni ezt az életformát és kérésével hozzánk fordul, az apátnő köteles minden nővér beleegyezését kérni. 2És ha a többség beleegyezik, és megvan bíboros protektorunk engedélye, felveheti őt. 3És ha az apátnő jónak látja fogadni őt, szorgalmasan kérdezze vagy kérdeztesse ki a katolikus hitről és az Egyház szentségeiről. 4És ha mindezt hiszi és kész hűségesen megvallani és mindhalálig szilárdan megtartani, 5és ha nincs férje, vagy ha van, már előbb szerzetbe lépett vagy önmegtartóztatást fogadott a megyéspüspök engedélyével, és ha nem akadályozza magas kor, betegség, vagy túlságos együgyűség ennek az életnek a megtartására,[5] 6gondosan tárják fel neki életünk mibenlétét. 7Ha alkalmas, adjákeléje a szent evangélium szavait, hogy menjen és adja el mindenét, és azokat igyekezzen a szegények közt szétosztani. 8Ha ezt nem teheti, a jószándék is elegendő. 9És óvakodjon az apátnő és nővérei, hogy bele ne ártsák magukat anyagi ügyeinek intézésébe, úgyhogy szabadon tehesse dolgaival, amit az Úr sugall neki. 10Ha mégis tanácsot kér, küldjék megbízható és istenfélő emberekhez, hogy azok tanácsával ossza szét javait a szegények között. 11Majd miután körbevágta haját és levetette a világi ruhát, adjanak neki három habitust és egy köpenyt. 12Ettől fogva nem szabad neki a monostorból hasznos, ésszerű, nyilvánvaló és valószínű ok nélkül távoznia.[6] 13A próbaév leteltével fogadják fel az engedelmességre, ígéretét véve, hogy élete végéig megtartja szegénységünk életformáját. 14A próbaidő alatt senki se kapja meg a fátylat. 15A könnyebbség és a tisztesség kedvéért a szolgálat és a munka során a nővérek hordhatnak rövidebb köpenyt. 16Az apátnő körültekintően gondoskodjon ruházatukról kinek-kinek szükséglete, a hely, az évszak és a hidegebb vidékek szerint, ahogy a szükség miatt jónak látja. 17A monostorba felvett kiskorú fiatal lányok haját vágják körbe és a világi ruha levetése után öltöztessék be szerzetesi ruhába, ahogy az apátnőjónak látja. 18Amikor elérik a nagykorúságot, öltöztessék be őket úgy, ahogy a többieket, s tegyenek fogadalmat. 19Számukra és a többi újoncszámára az apátnő gondoskodjon mesternőről a monostor legmegbízhatóbb nővérei közül, 20aki szeretettel képezze őket a fogadalmunk szerinti szent szerzetesi életre és tisztességes erkölcsre. 21Amikor monostoron kívüli szolgálatra jelentkező nővéreket vizsgálnak meg és vesznek fel, az előbbi módon járjanakel. 22Ezek a nővérek hordhatnak cipőt. 23Senki olyan ne lakjon velünk együtt a monostorban, akit nem a fogadalmunk szerinti módon vettek fel. 24És a szentséges és szeretett kisded szerelméért, akit pólyába takartak és jászolba fektettek, és szent anyja szerelméért intem, könyörögve kérem és buzdítom nővéreimet, hogy szegényes ruhát hordjanak.[7]

@3">3. A szent zsolozsmáról és a böjtről, a szentgyónásról és a szentáldozásról

1Az olvasni tudó nővérek a szent zsolozsmát a Kisebb Testvérek szokása szerint végezzék,[8] 2ezért lehet nekik breviáriumuk, amit éneklés nélkül olvassanak. 3Akik pedig ésszerű ok miatt nem tudják olvasva elmondani imaóráikat, a többi nővérek módjára imádkozhatják a Miatyánkot. 4Akik pedig nem tudnak olvasni, Matutinumra mondjanak huszonnégy Miatyánkot, Laudesre ötöt, a Prima, Tertia, Sexta és Nona imaórában hetet, Vecsernyére tizenkettőt, Kompletóriumra hetet. 5A megholtakért még imádkozzanak a Vecsernyében hét Miatyánkot az Adj Uram örök nyugodalmat fohásszal, a Matutinumra pedig tizenkettőt, 6míg az olvasni tudó nővérek végezzék a halotti zsolozsmát. 7Mikor pedig monostorunk valamelyik nővére meghal, imádkozzanak ötven Miatyánkot. 8A nővérek minden időben böjtöljenek. 9Az Úr születésének ünnepén viszont, bármilyen napra esik is, kétszer jóllakhatnak. 10A fiatalokra, gyöngékre és a monostoron kívül szolgálókra ez úgy vonatkozik, ahogy az apátnő irgalommal kiszabja nekik.[9] 11Nyilvánvalószükség esetén pedig egyáltalán nincsenek testi böjtre kötelezve a nővérek.[10] 12Évente legalább tizenkétszer gyónjanak az apátnő engedélyével. 13Ennek során vigyázzanak, hogy csak a gyónáshoz és lelkük üdvösségéhez tartozó dolgokról beszéljenek. 14Hétszer áldozzanak, az Úr születésének ünnepén, Nagycsütörtökön, Húsvétkor, Pünkösdkor, Nagyboldogasszonykor, Szent Ferenc ünnepén és Mindenszentek ünnepén. 15Az egészséges vagy beteg nővérek áldozása érdekében egy káplán misézhet a monostorban.[11]

@4">4. Az apátnő megválasztásáról és kötelességeiről, a káptalanról, a tisztségviselőkről és a tanácsadókról

1Az apátnő megválasztásakor a nővérek kötelesek betartani a kánoni formát.2Mielőbb gondoskodjanak azonban arról, hogy jelen legyen a Kisebb Testvérek Rendjének minister generálisa vagy provinciálisa, 3aki Isten szavávala teljes egyetértésre és a közösség javára vezesse őket az eljövendő választásokban. 4És csak fogadalmast válasszanak meg. 5Ha pedig nem fogadalmast választanak meg vagy tesznek meg apátnőnek, ne engedelmeskedjenek neki mindaddig, amíg le nem tette szegénységünk életformájára a fogadalmat. 6Halála után válasszanak másik apátnőt. 7És ha a nővérek összessége valaha úgy látná, hogy az apátnő nem alkalmas többé a nővérek szolgálatára és közös javának munkálására, a nevezett nővérek a fent leírt módon kötelesek mihamarabb mást választani maguknak apátnőül és anyául. 8Akit pedig megválasztanak, az fontolja meg, milyen terhet vett magára, és ki előtt kell majd számot adnia a rábízott nyájról. 9Igyekezzék másokat inkább erényeivel és szent erkölcseivel kormányozni, semmint hivatalából (fakadó hatalmával),[12] hogy így a nővérek, akiket az ő példája késztet, inkább szeretetből engedelmeskedjenek neki, mint félelemből.[13] 10Óvakodjona kivételező szeretettől, nehogy, míg egyeseket jobban kedvel, minden nővérben botrányt okozzon. 11Vigasztalja a szenvedőket. 12Legyen végsőmenedéke a kísértést szenvedőknek, nehogy kétségbeesésre adják fejüket a gyöngék, mert nála nem találtak orvoslásra. 13Tartsa meg mindenben a közös életet, különösen a templomban, a dormitóriumban, az ebédlőben, a betegszobán és a ruházkodásban. 14Ezt ugyanígy be kell tartania helyettesének[14] is. 15Legalább hetente egyszer az apátnő köteles összehívni nővéreit káptalanra. 16Itt ő is és a nővérek is alázattal vallják meg a közösélet ellen elkövetett nyilvános vétkeiket és hanyagságaikat. 17Amit pedig meg kell tárgyalni a monostor haszna és tisztessége szempontjából, azt ott beszélje meg összes nővérével. 18Ugyanis gyakran a kisebbnek nyilatkoztatja ki az Úr azt, ami jobb.[15] 19Ne csináljanak súlyos adósságot a nővérek beleegyezése és nyilvánvaló szükség nélkül, és akkor is csak közvetítő útján. 20Óvakodjon az apátnő és minden nővére, hogy a monostorban valamit is raktározásra elfogadjanak. 21Ebből gyakran támad zavar és botrány. 22A monostor minden tisztségviselőjét az összes nővér közös beleegyezésével válasszák meg, hogy megőrizzék a kölcsönös szeretet és béke egységét. 23Így legalább nyolc nővért válasszanak a megbízhatóbbak közül, akiknek tanácsát az apátnő mindig ki kell hogy kérje mindabban, amit életformánk megkíván. 24Ha a nővérek hasznosnak és sürgősnek látják, el lehet és el is kell mozdítaniuk a tisztségviselőket és tanácsadókat,[16] helyükre újakatválasztva.[17]

@5">5. A csendről, a beszélőről és a rácsról

1A monostoron kívül szolgálók kivételével a nővérek Kompletóriumtól egészen Terciáig tartsák meg a csendet. 2Mindig hallgassanak a templomban, a dormitóriumban és az ebédlőben étkezések alatt. 3A betegszobán azonban a betegek felüdülésére és szolgálatára mindig szabad módjával beszélni. 4Amikor szükséges, mindig és mindenütt szabad röviden és halkan szót váltani.[18] 5A nővéreknek nem szabad beszélniük a beszélőnél vagy a rácsnál az apátnő vagy helyettesének engedélye nélkül. 6Aki pedig engedélyt kapott, hogy a beszélőnél beszéljen, csak akkor tegye, ha jelen van és hallja két másik nővér is. 7A rácshoz pedig senki ne merjen odamenni, csak ha jelen van legalább három nővér a nyolc tanácsadó közül, akiket az összes nővér választott meg az apátnő tanácsául. 8A beszélgetésnek ezt a rendjét az apátnő és helyettese is köteles betartani.[19] 9Ez a rácsnál igen ritkán, a kapunál pedig soha ne történjen. 10Ehhez a rácshoz akasszanak belülről függönyt, amit csak akkor húzzanak el, ha Isten szavát hallgatják, vagy ha valaki valakivel beszél. 11A rácson legyen egy faajtó, azon két különböző zár, retesz és pánt vasból, 12amit éjjelre két kulccsal zárjanak be, melyek közül egy az apátnőnél, egy pedig a sekrestyésnél legyen. 13Az ajtó legyen mindig zárva, kivéve ha istentiszteleten vesznek részt, vagy a fenti okok közülvalamelyik fennáll. 14Napkelte előtt vagy napnyugta után senkinek sem szabad a rácsnál beszélnie. 15A beszélőn mindig maradjon fenn belülről behúzva a függöny. 16Szent Márton böjtjében és a Nagyböjtben senki ne beszéljen a beszélőnél, 17legfeljebb pappal gyónáskor vagy más nyilvánvaló szükség esetén, ami az apátnő vagy helyettesének belátására van bízva.

@6">6. Lemondás minden tulajdonról

1Miután a fölséges mennyei Atya kegyelmével méltóztatta megvilágosítani szívemet, hogy boldogságos Szent Ferenc atyánk megtérése után nem sokkal példájára és tanítására bűnbánatot tartsak, nővéreimmel együtt önként engedelmességet fogadtam neki. 2Látta pedig a boldogságos szent atya, hogy nem félünk semmilyen szegénységtől, munkától, megpróbáltatástól, ínségtől és a világ megvetésétől, sőt ezeket még nagyobb gyönyörűségnek tartjuk, részvéttől indíttatva a következő életmódot írta nekünk:
3Mivel a szent evangélium szerinti tökéletes élet választásával isteni sugallatra a magasságbeli, fölséges király, a mennyei Atya leányaivá és szolgálóivá lettetek és eljegyeztétek magatokat a Szentlélekkel, 4akarom, s ezennel a magam és testvéreim nevében ígérem is, hogy éppoly szeretettel fogok rólatok gondoskodni és éppoly odaadással törődök veletek, mint ővelük.
5Ezt, amíg csak élt, hűségesen meg is tartotta, és akarta, hogy testvérei is megtartsák. 6És hogy soha ne térjünk el a legszentebb szegénységtől, amit elkezdtünk, és az utánunk jövők se, nem sokkal halála előtt ezt a végakaratát hagyta ránk:
7Én, kicsiny Ferenc testvér, követni akarom a mi magasságbeli Urunknak, Jézus Krisztusnak és az ő szentséges Anyjának életét és szegénységét, s ebben a szándékomban mindvégig ki akarok tartani. 8És kérlek benneteket, úrnőimet, s ezt tanácsolom nektek, hogy mindig ebben a szentséges életmódban és szegénységben éljetek. 9És nagyon vigyázzatok, nehogy valakinek a szavára vagy tanácsára valaha is eltérjetek tőle.
10És ahogy én mindig ügyeltem arra, hogy nővéreimmel együtt megőrizzem a szent szegénységet, amit az Úristennek és boldogságos Ferencnek megígértünk, 11úgy kötelesek az apátnők is, akik a hivatalban engem követnek, valamint az összes nővérek ezt mindvégig sértetlenül megtartani. 12Azt ugyanis, hogy ne fogadjanak el és ne is legyen nekik tulajdonuk és vagyonuk, se közvetlenül, se közvetítő személy útján, 13se bármi olyasmijük, ami józan ésszel tulajdonnak mondható; 14csak annyi földjük, amennyi a monostor boldogulásához és nyugalmához szükséges. 15Ezt a földet pedig csak a maguk szükségletére műveljék mint kertet.[20]

@7">7. A dolgozás módjáról

1Azok a nővérek, akiknek az Úr megadta a munka kegyelmét, Tercia után foglalkozzanak tisztességes és közhasznú munkával, hűségesen és odaadással, 2úgy, hogy távol tartva a lélek ellenségét, a henyélést, ne oltsák ki magukban a szent imádság és áhítat szellemét, amit minden más földi dolognak csak szolgálnia szabad. 3Amit pedig kezükkel végeznek, azt az apátnő vagy a helyettese a káptalanon mindenki jelenlétében szabja meg. 4Ugyanígy kell tenniük, ha valakitől a nővérek szükségleteire alamizsna érkezik, hogy közösen megemlékezzenek az adományozóról. 5Mindezt az apátnő vagy helyettese ossza el a tanácsadók bevonásával a közösség hasznára.[21]

@8">8. Hogy a nővérek semmit se sajátítsanak ki, az alamizsnagyűjtésről és a betegnővérekről

1A nővérek semmit se sajátítsanak ki, se házat, se földet, se más egyebet 2és mint zarándokok és jövevények, akik szegénységben és alázatosságban szolgálnak e világon az Úrnak, menjenek bizalommal alamizsnát gyűjteni. 3És nem kell szégyenkezniük, mert az Úr is szegénnyé lett értünk ezen a földön. 4A fönséges szegénységnek ez a magassága avatott titeket, kedves nővéreim, a mennyek országának örököseivé és királynőivé, földi kincsekben szegénnyé tett, s erényekben magasra emelt. 5Ez legyen a ti osztályrészetek, mely elvezet az élők földjére. 6Ehhez teljes mértékben ragaszkodva, szeretett nővéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus és az ő szent anyja nevéért az égvilágon semmi mást ne kívánjatok birtokolni. 7Egyik nővérnek sem szabad az apátnő engedélyenélkül levelet küldenie vagy bármit kapnia, vagy a monostoron kívülre juttatnia.[22] 8Semmije ne legyen, amit az apátnő nem ad vagy enged.[23] 9Ha szüleitől vagy másoktól érkezik számára valami, az apátnő adassa oda neki.[24] 10Ha szüksége van rá, használhatja; ha nem, szeretettel adja át olyannak, akinek kell. 11Ha azonban pénzt kap, az apátnő rendelkezzen fölötte a tanácsadók bevonásával, a nővér szükségletét figyelembe véve. 12Ami a beteg nővéreket illeti, az apátnő szigorúan köteles orvosi tanácsról, élelemről és minden más szükséges dologról közvetlenül vagy más nővér által tájékozódni 13és a hely lehetőségei szerint szeretettel és irgalommal gondoskodni. 14Mert mindenki úgy köteles ellátni és szolgálni beteg nővéreit, mint ahogy maga is szeretné, hogy neki szolgáljanak, ha ő megbetegednék. 15Az egyik nővér nyugodtan tárja felszükségletét a másik előtt, 16mert ha az anya táplálja és szereti test szerinti leányát, milyen gondos szeretettel kell szeretnie és táplálnia kinek-kinek lélek szerinti nővérét. 17A betegek szalmazsákon feküdjenek, fejük alá pedig tollpárnát tegyenek. 18Akinek lepedőre vagy takaróra van szüksége, az használhat. 19A betegek röviden válaszolhatnak egy-két jó szóval azoknak, akik őket a monostorban meglátogatják. 20A többi nővér viszont csak akkor beszélhet a monostorba beengedett személyekkel, ha jelen van és hallja őket két megbízható nővér, akiket az apátnő vagy helyettese jelölt ki. 21A beszélgetésnek ezt a módját az apátnő és helyettese is köteles betartani.[25]

@9">9. A vétkező nővérekre kiszabott penitenciáról, és a monostoron kívül szolgálónővérekről

1Ha valamelyik nővér az ellenség incselkedéséből halálosan vétkezik az életforma ellen, amit megfogadtunk, s ha az apátnő vagy más nővér kétszer-háromszor figyelmeztette 2és nem javult meg, ugyanannyi napig, amíg csökönyös, az ebédlő földjén kenyeret és vizet egyen az összes nővér előtt, 3s ha az apátnő jónak látja, súlyosabb büntetéssel is sújtható.[26] 4Amíg kitart csökönyösségében, imádkozzanak az Úrhoz, hogy világosítsa meg szívét a bűnbánattartásra.5Az apátnőnek és nővéreinek pedig vigyázniuk kell, hogy más bűne miatt haragra ne gerjedjenek, se fel ne induljanak, mert a harag és a felindulás bennük is, másokban is akadályozza a szeretetet. 6Ha megtörténik, amitől Isten mentsen, hogy két nővér között szóváltásra vagy tettlegességre kerül sor, ami felindulást vagy botrányt okoz, 7akkor az, aki az okot adta, azonnal, még mielőtt dicsérete áldozatát bemutatná az Úrnak, alázatosan boruljon a másik lába elé bocsánatot kérve,[27] 8sőt, egyszerűen kérje, hogy járjon közbe érte az Úrnál megbocsátásért. 9Az pedig ne feledje az Úr szavait: Ha szívből meg nem bocsátotok egymásnak, mennyei Atyátok se bocsátja meg nektek bűneiteket; 10nagylelkűen bocsássa meg nővére minden ellene elkövetett bűnét. 11A monostoron kívül szolgálónővérek ne maradjanak el sok ideig, ha erre nyilvánvaló szükség nem kényszerítiőket. 12És viselkedjenek tisztességesen és beszéljenek keveset, mindazok épülésére, akik látják őket. 13Szigorúan óvakodjanak attól, hogy másokkal gyanús társalgást vagy tanácskozást folytassanak. 14Ne legyenek komáik se férfiaknak, se nőknek, nehogy ebből szóbeszéd vagy zavar támadjon. 15Ne merészeljék a világ pletykáit behozni a monostorba.[28] 16És szigorúan köteleseka monostoron kívül mindarról hallgatni, ami a monostoron belül elhangzik vagy történik, és ami valamilyen botrányt szülhetne. 17Ha valaki e két utóbbi közül valamelyik ellen történetesen vét, az apátnő bölcsessége alapján szabjon ki neki irgalmasan elégtételt. 18Ha azonban ez bűnös szokássá válik, a bűn jellege szerint az apátnő a tanácsadók bevonásával szabjon ki neki elégtételt.[29]

10. A nővérek figyelmeztetéséről és megfeddéséről

1Az apátnő intse és látogassa nővéreit, alázatosan és szeretettel feddje meg őket, ne parancsoljon nekik semmit, ami lelkiismeretük vagy fogadalmunk formája ellen van. 2Az alattvaló nővérek pedig emlékezzenek arra, hogy Istenért lemondtak saját akaratukról. 3Ezért kötelesek szigorúan engedelmeskedni apátnőiknek mindabban, aminek megtartását megígérték az Úrnak, s ami nincs a lelkiismeret és fogadalmunk ellen. 4Az apátnő pedig olyan szívélyesen bánjon velük, hogy azok úgy merjenek hozzá szólni és vele érintkezni, mint úrnők szoktak szolgálóikkal. 5Mert úgy kell lennie, hogy az apátnő minden nővér szolgálója legyen. 6A nővéreket pedig intem és buzdítom az Úr Jézus Krisztusban, hogy óvakodjanak minden felfuvalkodottságtól, hiú dicsekvéstől, irigységtől, fösvénységtől, e világ gondjától és aggódásától, megszólástól és zúgolódástól, veszekedéstől és széthúzástól. 7Inkább arra legyen mindig gondjuk, hogy ápolják egymás közt a kölcsönös szeretet egységét, amely a tökéletesség köteléke. 8A tudományban járatlanok ne törjék magukat tudományok után. 9Ügyeljenek viszont, hogy mindenekfölött vágyakozniuk kell az Úr lelkének és szent működésének birtoklására, 10hozzá mindig tiszta szívvel imádkozni, alázatosságot, az üldözésben és betegségben béketűrést tanúsítani 10és szeretni azokat, akik üldöznek, dorgálnak és vádolnak bennünket, 12mert az Úr mondja: Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 13Aki pedig mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.[30]

11. A klauzúra megtartásáról

1A portásnővér érett erkölcsű és megbízható legyen, megfelelő korú, s nappal egy nyitott, ajtó nélküli cellában tartózkodjon. 2Jelöljenek ki neki egy alkalmas társat is, aki szükség esetén mindenben helyettesíti őt.3Legyen a faajtón két különböző zár, retesz és pánt vasból, 4amit éjjelre két kulccsal zárjanak be, melyek közül egy az apátnőnél, egy pedig a portásnővérnél legyen. 5Az ajtót nappal ne nagyon hagyják őrizet nélkül, s egy kulcsra legyen mindig zárva. 6Gondosan őrizkedjenek azonban és figyeljenek, nehogy az ajtó nyitva álljon, kivéve ha ésszerű ok másként nem ajánlja. 7Ne nyissák ki akárkinek, aki bekopog, csak akinek a Szentatya vagy bíboros protektorunk megengedte. 8Ne engedjenek belépni senkit napkelte előtt vagy bennmaradni napszállta után, kivéve ha valamilyen nyilvánvaló, ésszerű és elkerülhetetlen ok meg nem követeli. 9Ha az apátnő beiktatására vagy valamelyik nővér fogadalmára, vagy más oknál fogva egy püspök engedélyt kap, hogy misét celebráljon a monostorban, érje be minél kisebb számú és minél megbízhatóbb kísérettel és személyzettel. 10Ha pedig valamilyen munka elvégzéséhezbe kell valakit engedni a monostorba, az apátnő gondosan állítson a kapuhoz egy megfelelő személyt, 11aki csak annak nyitja ki azt, aki a munkát végzi. 12Az összes nővér nagyon vigyázzon, hogy ilyenkor a belépők meg ne lássák.

12. A vizitátor, a lelkész és a bíboros protektor

1Vizitátorunk mindig a Kisebb Testvérek Rendjéből való legyen, bíborosunk akarata és parancsa szerint. 2Olyan legyen, akinek becsületességéről és erkölcsösségéről teljes mértékben meg vannak győződve. 3Az ő dolga az, hogy főben és tagokban egyaránt kijavítsa az életmódunk - amire fogadalmunk kötelez - ellen elkövetett kihágásokat. 4Nyilvános helyen állva, mindenki szeme láttára beszélhet csoportokkal és egyénekkel mindarról, ami a vizitáció dolgához tartozik, aszerint, ahogy jónak látja. 7Ugyanígy kérjük a Kisebb Testvérek Rendjét, hogy Isten és Szent Ferenc jóságára tekintettel, szíveskedjenek adni 5egy lelkészt egy klerikus társsal, aki jóhírű és kipróbált erkölcsű, és két szentéletű és jóerkölcsű laikus testvért, 6hogy segítsenek szegénységünkben, ahogy irgalmasan eddig is tették[31] 8A lelkésznek társa nélkül nem szabad belépnie a monostorba. 9Ha bejöttek, nyilvános helyen tartózkodjanak, hogy mindig lássák egymást és mások is őket. 10Abból a célból is be szabad lépniük, hogy meggyóntassák és megáldoztassák a beszélőhöz lemenni nem tudó betegeket, feladják nekik a betegek szentségét, és végezzék a haldoklókért szóló imát. 11Az apátnő belátására van bízva, hogy hogyan választja meg a szükséges és alkalmas személyeket a temetésekre, ünnepi gyászmisékre, sírok megásására, felnyitására vagy kibővítésére.
12Mindezek megtartása érdekében a nővérek mindig kötelesek kormányzójuknak, pártfogójuknak és javítójuknak elfogadni a római Egyház bíborosát, akit a Pápa úr erre a célra a Kisebb Testvéreknek kijelöl, 13hogy így mindenkor alárendeltjei és alattvalói maradjunk a Szentegyháznak, állhatatosak a katolikus hitben, és mindhalálig megtartsuk a mi Urunk Jézus Krisztus és szent Anyjának szegénységét, alázatosságát, és a szent evangéliumot, amit erősen megfogadtunk.[32]

[Kelt Perugiában, (1252) szeptember 16-án, IV. Ince pápa úr uralkodásának tizedik évében.
Senkinek sem szabad tehát ezt a megerősítő iratunkat megsértenie, vagy annak vakmerő szándékkal ellenszegülnie. Ha valaki ezt mégis megkísérelné, a mindenható Istennek és apostolainak, Szent Péternek és Pálnak haragját vonja magára.
Kelt Assisiben, (1253) augusztus 9-én, uralkodásunk tizenegyedik évében.]

Szent Klára végrendelete


1Az Úr nevében. Ámen.
2Azon adományok közül, melyeket az irgalmasság Atyja bőkezűségéből kaptunk - s ezért Krisztus dicsőséges Atyjának egyre bőségesebb hálaadással tartozunk -, 3kiemelkedik hivatásunk, mely amennyivel tökéletesebb és nagyobb, annyival többet tartozunk érte tenni. 4Ezért mondja az Apostol: Ismerd föl hivatásodat. 5Isten Fia számunkra út lett, s erre szavával és példaadásával tanított meg bennünket boldogságos Ferenc atyánk, aki az ő igazi szerelmese és utánzója volt.[1]
6Tehát fontoljuk meg, drágalátos nővéreim, mily mérhetetlen jótéteményeket adott nekünk az Isten, 7de leginkább azokat, melyeket szeretett szolgája, boldogságos Ferenc atyánk által méltóztatott bennünk véghezvinni, 8s ezt nemcsak megtérésünk után tette, hanem amíg a világ szánalomra méltó hiábavalóságai közt éltünk. 9Mikor ugyanis a Szentnek még nem voltak se testvérei, se társai, mindjárt megtérése után, 10mialatt San Damiano templomát javítgatta, ahol az isteni vigasztalás egész valóját általjárta, arra kapott indítást, hogy teljesen elhagyja a világot; 11nagy örömében a Szentlélektől megvilágosítva rólunk prófétált, amit az Úr később valóra is váltott.
12Mert akkoriban fölmenvén az említett templom falára, néhány ott időző szegényhez francia nyelven így szólt: 13Gyertek, segítsetek nekem San Damiano monostorának kijavításában, 14mert itt nemsokára olyan úrnők élnek majd, kiknek jóhíre és szent szerzetesi élete által egész Szentegyházában megdicsőül a mi mennyei Atyánk.[2]
15Tehát ebben szemlélhetjük Isten nekünk adott bőkezű jóságát, 16aki túláradó irgalmából és szeretetéből hivatásunkról és kiválasztásunkról[3] ilyen szavakat méltóztatott mondani szentje által. 17De ezt nemcsak rólunk prófétálta boldogságos Ferenc atyánk, hanem mindazokról, akik majd szent hivatásra készülnek, amire az Úr minket is meghívott.
18Ezért mily nagy gonddal, mekkora testi-lelki igyekezettel kell megtartanunk az Isten és atyánk parancsait, hogy az Úr közreműködésével megsokszorozva adjuk vissza a talentumot.[4] 19Mert maga az Úr nemcsak mások számára állított oda minket például és tükörül, hanem nővéreink számára is, akiket meghívott az Úr a mi hivatásunkra, 20hogy aztán ők is például és tükörül szolgáljanak mindazoknak, akik a világban élnek. 21Mivel tehát az Úr oly nagy dolgokra hívott meg minket, hogy bennünk szemlélhessék magukat mindazok, akik mások számára tükörül és például szolgálnak, 22nagy hálával tartozunk az Istennek, dicsérnünk kell őt és jócselekedetek végzésére egyre jobban meg kell erősödnünk az Úrban. 23Így tehát, ha a fenti életmód szerint élünk, akkor másoknak kiváló példát hagyunk[5] hátra, és az örök boldogság jutalmát igen kis fáradtsággal elnyerjük.
24Miután a fölséges mennyei Atya, irgalmával és kegyelmével, méltóztatta megvilágosítani szívemet, hogy nemsokkal boldogságos Ferenc atyánk megtérése után, példájára és tanítására bűnbánatot tartsak, 25néhány nővérrel együtt,akiket az Úr nemsokkal megtérésem után adott mellém, önként engedelmességet fogadtam neki, 26miként az Úr az ő csodálatra méltó életén és tanításán keresztül fölragyogtatta előttünk kegyelmének fénysugarát. 27Látván pedig boldogságos Ferenc, hogy bár test szerint törékenyek és gyengék voltunk, mégsem vonakodtunk semmilyen nélkülözéstől, szegénységtől, munkától, megpróbáltatástól, ínségtől és a világ megvetésétől, 28sőt ellenkezőleg, nagy gyönyörűségnek tartottuk, amint próbára tett bennünket a szentek és saját testvérei példája nyomán, s emiatt nagyon örvendett az Úrban; 29irántunk való részvéttől indíttatva kötelezte magát és Szerzetét, hogy éppoly szeretettel fog gondoskodni rólunk, és éppoly odaadással törődik velünk, mint saját testvéreivel.
30Így tehát Isten és boldogságos Ferenc atyánk akaratából San Damiano templomához mentünk lakni, 31ahol az Úr, irgalma és kegyelme folytán, rövid idő alatt megsokasított bennünket, hogy beteljesedjék, amit ő előre megmondott szentje által. 32Korábban ugyanis, jóllehet csak rövid időre, de másutt tartózkodtunk.
33Később életmódot írt nekünk, és különösen azt kötötte lelkünkre, hogya szent szegénységben mindig állhatatosan kitartsunk. 34Nem szűnt megbennünket, amíg csak élt, szavaival és példájával arra buzdítani, hogy szeressük és tartsuk meg a szent szegénységet; sőt sok írást hagyott ránk, nehogy halála után valaha is elforduljunk a szegénységtől, 35miként az Isten Fia is, míg e világban élt, sohasem fordult el a szent szegénységtől. 36Boldogságos Ferenc atyánk is, aki az ő nyomdokait[6] követte, a maga és testvérei számára választott szent szegénységtől, amíg csak élt, példájával és tanításával sohasem fordult el.
37Én, Klára, Krisztus és a San Damiano-i monostor szegény nővéreinek - bár méltatlan - szolgálója, és szent atyánk kicsiny palántája, többi nővéremmel egyetemben látván oly fölséges hivatásunkat és kiváló atyánk parancsát, 38valamint egyes nővérek törékenységét, nagyon féltünk magunkban Szent Ferenc atyánk halála után. Ő volt a mi tartóoszlopunk és Isten után egyedüli vigasztalásunk és erősségünk.[7] 39Újra meg újra önként elköteleztük magunkat Úrnőnknek, a legszentebb szegénységnek, nehogy halálom után a nővérek, a most élők és az ezután jövők valaha is elforduljanak tőle.
40S ahogy én mindig szorgosan ügyeltem arra, hogy nővéreimmel együtt megtartsam és másokkal is megtartassam a szent szegénységet - amit az Úrnak és boldogságos Ferenc atyánknak megígértünk -, 41úgy mindazok, akik engem a hivatalban követnek, a szent szegénységet Isten segítségével kötelesek mindvégig megtartani és másokkal is megtartatni. 42Sőt a nagyobb biztonság kedvéért gondoskodtam arról is, hogy Ince pápa úr, kinek uralkodása alatt kezdtük el (a közös életet), és többi utódai a legszentebb szegénységre tett fogadalmunkat - amit az Úrnak és boldogságos Ferenc atyánknak megígértünk, - kiváltságaikkal megerősítsék, 43nehogy valaha is elforduljunk tőle.
44Emiatt térdre hullva, a külső és belső ember hódolatával[8] valamennyi mostélő és ezután jövő nővéremet a római Anyaszentegyházra, a pápára és különösen arra a bíboros úrra bízom, aki a Kisebb Testvérek Szerzetének és nekünk védnökül adatott;
45hogy annak az Istennek szerelméért,
ki érettünk szegényen jászolba tétetett,[9]
szegényen élt e világban
és mezítelenül függött a fán,
46kisded nyájával,[10] melyet az Atyaisten hozott a világra Szentegyházában, - boldogságos Szent Ferencatyánk szavára és példájára követve szeretett Fiának és dicsőséges Szűz Anyjának szegénységét és alázatosságát, - 47mindig tartassa meg a szent szegénységet, amit Istennek és boldogságos Szent Ferenc atyánknak megígértünk; s ebben a szegénységben méltóztassék mindig gyámolítani és őrizni őket.
48S amint az Úr boldogságos Ferenc atyánkat nekünk alapítóul, plántálóul és segítőül adta Krisztus szolgálatában, 49s kinek egész életében gondja volt arra, hogy minket, az ő kicsiny palántáját szóval és tettel mindig gondosan műveljen és gyöngéden ápoljon; 50hasonlóképpen én is boldogságos Ferenc atyánk utódjának és az egész Szerzetnek gondjaira bízom és pártfogásába ajánlom jelenvaló és eljövendő nővéreimet, 51hogy segítségükkel egyre jobban előrehaladhassunk Isten szolgálatában, s legfőképpen, hogy mind jobban megtartsuka legszentebb szegénységet.
52Ha pedig megtörténne, hogy az említett nővérek ezt a helyet valaha is elhagynák és máshová költöznének, a szegénységet, amit Istennek és boldogságos Ferenc atyánknak megígértünk, halálom után - bárhová is kerülnek - mindenképpen kötelesek a fent említett formában megtartani.
53Mégis a hivatalban engem követő utódom - ugyanígy más nővérek is - mindig gondoskodjanak arról, nehogy a fent említett hely földjéből valamit is kérjenek vagy elfogadjanak, kivéve annyit, amennyit a végső szükség mint kertet olajbogyó termesztésre megkíván. 54De ha a monostor boldogulása vagy nyugalma miatt a kert falán túli földre valaha is szükség lesz, nem szabad belőle többet elvenni, mint amennyit a végső szükség megkíván; 55ezt a földet egyáltalán ne műveljék meg, ne ültessenek bele semmit, hanem mindig üresen és parlagon álljon.
56Intem és buzdítom az Úr Jézus Krisztusban összes nővéreimet, a jelenvalókat és az eljövendőket, hogy mindig iparkodjanak utánozni a szent egyszerűség, alázatosság és szegénység útját, valamint a szent szerzetesi életmódot, 57miként maga Krisztus és boldogságos Ferenc atyánk tanította megtérésünk óta. 58Mindezekből, bár nem a mi érdemeink folytán, hanem kizárólag a bőkezűség irgalmából és kegyelméből maga az Irgalmasság Atyja a jó hír illatát[11] hintette mind a távollevőkre, mind a közellevőkre. 59Ti, akik Krisztus szeretetétől[12] ösztönözve szeretitek egymást, azt a szeretetet,[13] mely bennetek van, tetteitek által kifelé is mutassátok meg, 60hogy példátokon felbuzdulva a nővérek mindig növekedjenek Isten és az egymás iránti szeretetben.
61Kérem a nővéreknél hivatalba lépőt, igyekezzék másokat inkább erényeivel és szent erkölcseivel kormányozni, semmint hivatalából (fakadó hatalmával), 62hogy így az ő példáján felbuzdulva nővérei ne csak hivatalból engedelmeskedjenek, hanem inkább szeretetből. 63Legyen előrelátó és körültekintő nővéreivel, miként a jó édesanya leányaival, 64s főként igyekezzék gondoskodni számukra alamizsnáról - kinek-kinek szükséglete szerint -, melyet az Úr ad majd nekik. 65Legyen olyan jóindulatú és barátságos, hogy nyugodtan feltárhassák előtte szükségleteiket 66és bármely órában, mikor csak jónak látják, bizalommal hozzá folyamodhassanak, akár maguk, akár nővértársaik érdekében.
67Az alattvaló nővérek pedig emlékezzenek arra, hogy Istenért lemondtak saját akaratukról. 68Ezért azt akarom, hogy önként engedelmeskedjenek édesanyjuknak, 69aki látván egymás iránti szeretetüket, alázatukat és egyetértésüket, a hivatalból ránehezedő terhet könnyebben hordozza, 70s ami terhes és keserves, az szent életmódjuk miatt változzon át számára édességgé.
71S mivel keskeny az út s az ösvény, és szűk a kapu, mely az életre vezet, kevesen vannak, akik ezen járnak és belépnek rajta;[14] 72s ha akadnak is egyesek, akik ideig-óráig rajta járnak, igen kevesen vannak, akik hűségesen kitartanak. 73Pedig boldogok azok, akiknek megadatott ezen úton járni, és azon mindvégig hűségesen kitartani.[15]
74Óvakodjunk tehát, ha már az Úr útjára ráléptünk, hogy bűnünk vagy tudatlanságunk miatt semmiképpen se térjünk le róla, 75nehogy bánatot okozzunk az oly nagy Úrnak, Szűz Anyjának és boldogságos Ferenc atyánknak, a megdicsőült és a még küzdő egyháznak. 76Írva van ugyanis: Átkozott, aki parancsaid (útjáról) letér.[16]
77Ezért térdet hajtok Urunk Jézus Krisztus Atyja előtt,[17] esedezve a dicsőséges Szűz Máriának, az Ő édesanyjának, boldogságos Ferenc atyánknak és minden szenteknek érdemeiért, 78hogy maga az Úr, aki a jó kezdeményezést adta, adjon növekedést,[18] adja meg a végső állhatatosság kegyelmét. Ámen.
79Ezt az írást, könnyebb megtartás végett, rátok, drágalátos, szeretett nővéreimre hagyom, a most élőkre és a később jövőkre, az Úr és boldogságos Ferenc atyánk, valamint az én - édesanyátok és szolgálótok - áldásának jeléül.

Szent Klára áldása

1Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2Áldjon meg benneteket az Úr és őrizzen meg titeket.
3Mutassa meg nektek orcáját és könyörüljön rajtatok.
4Fordítsa felétek arcát és adjon nektek,
nővéreimnek és leányaimnak, békességet, 5és mindazoknak, akik közétek jönnek és meg is maradnak közösségetekben, és a többi most élő és eljövendő nővérnek is, akik mindvégig állhatatosan kitartanak a szegény úrnők monostoraiban.
6Én, Klára, Krisztus szolgálója, boldogságos Szent Ferenc atyánk kicsiny palántája és bár méltatlanul, a ti és a többi szegény nővér nénje és édesanyja, 7kérem a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát, Szentséges Szülőjének, Szűz Máriának, Szent Mihály arkangyalnak, Isten minden szent angyalainak, boldog Ferenc atyánknak, minden szent férfiúnak és nőnek közbenjárását, 8hogy ő, a mennyei Atya adja meg nektek és erősítse is meg rajtatok ezt a szentséges áldást a mennyben és a földön: 9a földön, a küzdő Egyház szolgái és szolgálói között, sokszorozza meg bennetek kegyelmét és erejét, 10a mennyben pedig, a győzelmes Egyház szent férfiai és szent asszonyai között, magasztaljon fel és dicsőítsen meg benneteket.
11Megáldalak titeket életemben és halálom után is - ahogy erőmből telik, sőt még annál is jobban, - minden áldással, 12amivel az irgalmasság Atyja megáldotta és megáldja fiait és leányait a mennyben és a földön, 13és ahogy a lelki atya és anya megáldotta és megáldja lelki fiait és leányait. Ámen.
14Mindig szeressétek Istent, lelketeket és összes nővéreitek lelkét,15 és mindig gondosan tartsátok meg azt, amit az Úrnak megígértetek.
16Az Úr legyen veletek mindenkor, és adja meg, hogy ti is mindig ővele legyetek. Ámen.

Szent Klára levelei Prágai Szent Ágneshez

Első levél

1A tiszteletreméltó és szentséges szűznek, Ágnes úrnőnek, a fölséges és nagy hírű cseh király leányának, 2Klára, Jézus Krisztus méltatlan cselédje és a San Damiano monostor falai közt élő úrnők haszontalan szolgálója; mindig és mindenben az Ön készséges alattvalója, teljes odaadással ajánlja magát, és különös tisztelettel kívánja az örök boldogság dicsőségének elnyerését.
3Szent viselkedése és élete tiszteletreméltó hírének hallatán, mely nemcsak hozzám jutott el, hanem csodálatos módon szinte az egész földkerekségen elterjedt, módfelett örülök és ujjongok az Úrban. 4De ezen nemcsak én tudok örülni, hanem örül mindenki, aki Jézus Krisztusnak szolgál és kíván szolgálni.
5Ezért, bár Ön mindenki másnál bővebben élvezhette volna a pompát, a megtiszteltetést és e világ méltóságát, amikor dicsőséggel övezve törvényes hitvese lehetett volna a fölséges császárnak, amint ez az Ön és az ő kiválóságához illett is volna, 6mégis mindent elvetett magától, szívvel-lélekkel inkább a legszentebb szegénységet és a testi nélkülözést választotta, 7s így egy előkelőbb nemből való vőlegényt szerzett, az Úr Jézus Krisztust, aki mindvégig megőrzi szeplőtelenül az Ön szüzességét.

12Ezért tehát, kedves nővérem, vagy inkább nagyon tisztelt úrnőm - hiszen Ön jegyese, anyja és nővére az én Uramnak, Jézus Krisztusnak -, 13a sértetlen szüzesség és a legszentebb szegénység fényességes zászlajával felékesítve erősödjék meg a szegény Keresztrefeszített szent szolgálatában, melyet lángoló vággyal kezdett meg. 14Hiszen ő valamennyiünkért elszenvedte a kereszt kínját, kiragadva minket a sötétség fejedelmének hatalmából, ami - ősapánk bűne miatt - bilincsbe verve tartott minket, és kiengesztelt bennünket Istennel, az Atyával.

18Mert ő azt mondja: a rókáknak odújuk van, az ég madarainak fészkük, az Emberfiának, azaz Krisztusnak ellenben nincs hová lehajtania a fejét, hanem lehajtván fejét, kiadá lelkét.
19Ha tehát ilyen nagy és előkelő úr a Szűz méhébe szállott, s megvetetten, nélkülözve és szegényen akart a világra jönni, 20hogy az emberek, akik oly szegények és elesettek voltak és nélkülözték a mennyei táplálékot, a mennyek országának birtokba vételével meggazdagodjanak; 21örüljön nagyon és vigadozzék, teljék el rendkívüli örömmel és lelki vidámsággal. 22Mert íme, Ön nagyobb örömét lelte a világ megvetésében, mint a megtiszteltetésben; a szegénységben, mint a mulandó javakban; és inkább kívánt kincseket gyűjteni a mennyben, mint a földön, 23mert a mennyben a rozsda nem marja, sem a moly nem rágja, s a tolvajok nem ássák ki és nem lopják el; 24ezért bőséges az Ön jutalma a mennyben, és méltónak találtatott arra, hogy a magasságbeli Atya s a dicsőséges Szűz Fia nővérének, jegyesének és anyjának neveztessék.
25Szentül hiszem: Ön tisztában van azzal, hogy az Úr a mennyek országát egyes-egyedül a szegényeknek ígérte oda és fogja is adni, mert amíg az ember egy múló dolgot szeret, a szeretet gyümölcsét elveszíti. 26Ugyanis lehetetlen egyszerre Istennek és a mammonnak szolgálni. Mert vagy szereti az egyiket és gyűlöli a másikat, vagy az egyiket szolgálja s a másikat megveti. 27Azt is bizonyára tudja, hogy a jól felöltözött ember nem küzdhet meg a mezítelennel, mert sokkal könnyebb leteríteni azt, akin van mit megfogni;[3] 28hogy lehetetlen ugyanannak az embernek dicsőségben sütkérezni itt és Krisztussal uralkodni amott, és hogy könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnakIsten országába jutni. 29Ön azért vetette el magától ruháit, tudniillik a mulandó javakat, hogy birkózás közben ellenfele ne tudjon fölibé kerekedni, s a keskeny úton és a szűk kapun be tudjon jutni a mennyek országába.

31Ezért tehát kötelességemnek érzem, hogy Krisztus szerelmére tőlem telhetőleg teljes alázattal kérjem az Ön méltóságát és szentségét, hogy igyekezzék minél jobban megerősödni az ő szent szolgálatában, 32iparkodjék a jóról jobbra s az erényről a tökéletesebb erényre jutni, hogy végül méltónak találja az áhított jutalom elnyerésére Az, akinek szíve minden dobbanásával szolgált.
33Tőlem telhetőleg arra is kérem az Úrban, hogy engem, mihaszna szolgálóját, és a többi nővéreket, akik itt élnek velem a monostorban, és akik mind nagy tisztelettel viseltetnek Ön iránt, foglalja buzgó imádságaiba, 34hogy segítségükkel kiérdemeljük Jézus Krisztus kegyelmét, és Önnel együtt méltók lehessünk örök színelátását élvezni.
35Isten Önnel, és imádkozzék érettem![4]

Második levél

1A királyok Királya lányának, az uralkodók Ura szolgálójának, Jézus Krisztus méltó jegyesének, s ez okból a legnemesebb királynénak, Ágnes úrnőnek, 2Klára, a Szegény Úrnők haszontalan és méltatlan szolgálója üdvözletét küldi és kívánja, hogy mindig a legtökéletesebb szegénységben éljen.
3Hálát adok a kegyelmek osztogatójának, akitől, hitünk szerint, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék származik, amiért téged az erények olyan dús koszorújával ékesített, s a tökéletesség olyan tömérdek jelével halmozott el, 4hogy ezért méltónak találtattál arra, hogy fáradhatatlan és tökéletes utánzója légy a tökéletesség Atyjának, akinek szeme semmi tökéletlent nem talált benned.
5Ez az a tökéletesség, melynek érdeméért ott fent, mennyei hajlékában, ahol dicsőségtől övezetten ül csillagos trónusán, maga a Király fogad magához téged, 6mivel keveselletted a földi királyság méltóságát és elutasítottad magadtól a felajánlott császári frigyet. 7Rajongója lettél a szent szegénységnek, s a nagy alázatosság és a lángoló szeretet szellemében annak nyomába szegődtél, akivel méltónak találtattál a legbensőbb szeretetben egyesülni.
8Mivel tudom, hogy számtalan erény ékesít téged, kímélni akarlak a fölösleges szószaporítástól, és nem akarlak céltalan fecsegéssel terhelni, 9bár meg vagyok róla győződve, hogy semmi sem tűnik szemedben fölöslegesnek, amiből mégoly kevés vigasztalás is áradhat reád. 10De mivel csak egy a szükséges, ezt az egyet kötöm lelkedre, és Az iránt való szeretetből, akinek szent és tetszetős áldozatul ajánlottad fel magadat, nyomatékosan lelkedre kötöm, 11hogy egy pillanatra se feledkezzél meg feltett szándékodról és második Ráchelként[5] tartsd mindig szem előtt eredeti elhatározásodat:

15Hogy pedig biztosabban járj az Úr parancsainak útján, kövesd tiszteletreméltó atyánk és generálisunk, Illés testvér tanácsát. 16Az ő tanácsát helyezd föléje mindenki másénak, és tartsd drágábbnak minden ajándéknál.

23Tehát a földi és mulandó dolgokért a mennyország dicsőségét, a veszendő javakért az örökkétartó jót fogod élvezni örökkön-örökké, és élni fogsz időtlen időkig.
24Élj boldogul, kedves nővérem és úrnőm, Uradban és Jegyesedben; 25nővéreimmel együtt buzgó imádságaidban ajánlj engem is szorgalmasan az Úrnak; mi pedig örvendve örvendünk a sok jónak, amit kegyelmével benned művel az Úr. 26Nővéreidnek is szeretettel ajánlj minket.[6]

Harmadik levél

1Krisztusban fölötte igen tisztelt úrnőmnek és az összes halandók közt legkedvesebb nővéremnek, Ágnesnek, a fölséges cseh király édestestvérének, de immár az ég magasságbeli Királya nővérének és jegyesének, 2Klára, Krisztus alázatos és méltatlan szolgálója, a Szegény Úrnők cselédje az üdvösségszerzőjében az üdvösség örömét és minden jót, amit csak kívánni lehet.
3Örömmel hallok jólétedről, kielégítő helyzetedről és azokról a biztató sikerekről, melyeket a mennyei jutalom elnyerésére kezdett úton elértél; 4örömöm annál nagyobb, és lelkemet az Úrban annál nagyobb vigasság tölti el, minél inkább tudom és hiszem, hogy azokat a mulasztásokat, melyeket én és a többi nővérek a szegény és alázatos Krisztus nyomdokainak követésében elkövetünk, te csodálatos módon pótolod.
5Valóban minden okom megvan az örömre, és ezen nagy örömömet senki sem veheti el tőlem, 6mivel már birtokában vagyok annak, amire az ég alatt vágyakoztam. Látom ugyanis, hogy te a ravasz ellenség cselszövéseit, az emberi természet vészt hozó gőgjét és az emberi szíveket megrontó hiúságot az Isten szájából kijövő bölcsesség csodálatos kiváltságának segítségével váratlanul és félelmetes módon összetörted; 7látom, hogy te a világ és az emberszívek talajában elrejtett mérhetetlen értékű kincset, mellyel meglehet vásárolni azt, ami által minden a semmiből lett, alázatossággal, a hit erejével és a szegénység karjával már magadhoz ölelve tartod. 8Én hát, hogy az Apostol szavával éljek, egyenesen a jó Isten munkatársánakés kimondhatatlan teste esendő tagjai támaszának tartalak téged.
9Ki tudna tehát visszatartani attól, hogy ne örüljek ily nagy és csodálatraméltó örömnek? 10Ezért te is, kedvesem, örülj szüntelenül az Úrban, 11és ne engedd, legkedvesebb úrnőm Krisztusban, az angyalok örömeés a nővérek fejének koronája, hogy a keserűség és a kedvetlenség - akárcsak egy pillanatra is - elhomályosítsa lelkedet.
12Fordulj gondolataiddal az örökkévalóság tükre felé, öltöztesd lelkedet a dicsőség sugárözönébe, 13állítsd szívedet az isteni mibenlét[7] képe elé, és elmélkedéssel hasonulj át az istenség tökéletes hasonmásává, 14hogy te is megízlelhesd azt az elrejtett édességet, melyet maga az Isten a világ kezdetétől tartogat az őt szeretők számára, s melynek ízét barátai már itt ízlelik. 15Emellett hagyj figyelmen kívül mindent, de mindent, amivel a csalóka és örökké nyugtalanító világ vak követőit be szokta hálózni. Csak azt szeresd fenntartás nélkül, aki szereteted fejében tökéletesen neked adja magát, 16akinek szépségét a nap és a hold csodálja, s akinek visszafizetése értékben és nagyságban végtelen. 17Őreá, a Magasságbeli Fiára gondolok itt, akit szűz szült, és akinek anyja a szülés után is szűz maradt. 18Az ő édességes anyjához ragaszkodjál, mert lám, olyan fiat szült, akit az egek sem tudtak befogadni, 19és ő mégis szentséges méhének kicsiny rejtekébe[8] fogadta és szűzi ölében hordozta.
20Ki ne rettegne az emberi nem ellenségének cselvetéseitől, aki a mulandó dolgok fényének csillogtatásával és a dicsőség csalóka ígérgetésével tönkre igyekszik tenni mindazt, ami nagyobb az égnél? 21Most már világos számodra - az Isten kegyelméből -, hogy a teremtmények közül a legértékesebb a hívő emberlelke, mely nagyobb, mint az ég, 22mivel az ég az összes teremtményekkel egyetemben sem képes befogadni a Teremtőt; egyes-egyedül a hívő emberlelke méltó hajlék és szállás számára, mégpedig a szeretet címén, melyet az istentelenek nélkülöznek. 23Az Igazság mondja: "Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, szeretni fogom őt én is, hozzá megyünk és bennefogunk lakni."
24Amint tehát a szüzek dicsőséges Szüze testében hordozta őt, 25azonképpen nem kétséges, hogy lelkileg te is állandóan tiszta és szűzies testedben hordhatod őt, ha alázatosságának és még inkább szegénységének nyomdokait követed. 26Hiszen benne Azt öleled, aki téged és az egész mindenséget magához ölelve tartja; Azt birtokolod, akihez a világ minden más, mulandójavánál erősebben kell ragaszkodnod. 27Ezekben sok földi király és királyné csalódik, 28kiknek gőgje bár az égig érjen, és fejük a felhőket súrolja, végül szemét módjára enyésznek el.
29Ami pedig azokat a dolgokat illeti, melyekre nézve egyszer már választ kértél tőlem, kötelességemnek érzem felvilágosítással szolgálni.[9] 30Azt kérdezed ugyanis, melyek azok az ünnepek - gondolom, ezek előtted is különösen kedvesek -, melyeket dicsőséges Szent Ferenc atyánk az ételek változatosságával is meg akart velünk tartatni. 31Most már tudja meg okosságod, hogy a gyöngélkedők és a betegek kivételével, akikkel szemben étkezés dolgában a lehető legnagyobb kíméletet ajánlotta és írta elő, 32nekünk, amíg egészségesek és jó erőben vagyunk, hétköznapokon és ünnepnapokon egyaránt böjti ételeken kell élnünk. Más szóval: mindennap böjtölnünk kell. 33Kivételek e tekintetben a vasárnapok és az Úr születésének ünnepe; ezeken napjában kétszer szabad ennünk. 34Közönséges csütörtöki napokon kinek-kinek tetszésére van bízva a böjt megtartása; ha tehát valaki nem akar böjtölni, nem kötelezhető rá. 35Mi egészségesek azonban vasárnap és Karácsony kivételével mindennap böjtölünk. 36Húsvét egész idejében, továbbá a boldogságos Szűz és a szent Apostolok ünnepein ellenben boldogságos Ferenc atyánk írása szerint csak abban az esetben vagyunk kötelesek böjtölni, ha ezek az ünnepek péntekre esnek. 37Egyébként, mint már mondottam, míg egészségesek és jó erőben vagyunk, kivétel nélkül böjti eledeleken élünk.
38Mivel azonban testünk nincsen bronzból, és ellenálló erőnk nem vetekedhet a kő ellenálló erejével, 39hanem ellenkezőleg, nagyonis törékenyek és mindenféle testi gyöngeségre hajlók vagyunk, 40szeretettel kérlek, kedvesem, hogy bölcsen és tapintatosan tartózkodjál a túlzott és lehetetlenül szigorú önmegtagadástól, melyet hallomásom szerint kezdtél. Az Úr nevében kérlek, 41életeddel dicsérjed az Urat, ésszerű hódolatot mutass be neki, és áldozatodat mindig hintsd meg a bölcsesség sójával.
42Maradj mindig egészséges az Úrban, mint azt magam is kívánom, s magamat és nővéreimet szent imádságaidba ajánlom.[10]

Negyedik levél

1Lelke felének, bensőséges és kivételes szeretete jeles befogadójának, a fölséges királynénak, az örök Király Báránya jegyesének, Ágnes úrnőnek, legkedvesebb anyjának és valamennyinél jobban szeretett lányának, 2Klára, Krisztus méltatlan szolgálója és az assisi San Damiano monostorában lakozó szegény úrnők haszontalan cselédje 3üdvözletét küldi, és kívánja, hogy a többi százszor szent szüzekkel Isten és a Bárány trónusa előtt énekelhesse az újéneket, és követhesse a Bárányt, bárhová megy.
4Ó, anyám és lányom, a minden századok Királyának jegyese, ne csodálkozzál azon, hogy ritkábban írok, mint azt a te és az én lelkem kívánná és sürgetné, 5és ne hidd, hogy az irántad érzett szeretet tüze kevésbé perzselő lánggal lobog anyád szíve mélyén. 6A késedelem oka kizárólaga megfelelő hírvivők hiánya és az utak közismert veszélyessége. 7Most, hogy írok kedvességednek, örvendek és ujjongok veled a Lélek örömében, Krisztus jegyese, 8mert második szentséges szűzként, második Szent Ágnesként csodálatos módon eljegyezted magadat a szeplőtelen Báránnyal, aki elveszi a világ bűneit, miután előbb messze elvetetted magadtól a világ minden hiúságát.

15Ó, királynőm, Jézus Krisztus jegyese, ebben a tükörben nézd magadat mindennap, benne szemléld orcádat szüntelenül, 16s külsőleg és belsőleg úgy ékesítsed magadat, úgy öltözzél az erények változatos sokféleségébe, 17és úgy övezd magadat virágokkal és ruhákkal, ahogyan hozzád, a fölséges Király tisztaságos lányához és jegyeséhez illik. 18Ebben a tükörben a boldog szegénység, a szent alázatosság és a kimondhatatlan szeretet fénye lángol úgy, hogy Isten kegyelmével az egész tükröt egyszerre szemlélheted.
19Figyelj tehát, ismétlem, ennek a tükörnek elejére, tudniillik annak szegénységére, akit jászolba fektettek és kicsiny pólyákba takartak. 20Ó, csodálandó alázatosság, ó, bámulandó szegénység! 21Az angyalok királya, az ég és föld Ura jászolban fekszik! 22A tükör közepében az alázatosságot szemléljed és mellette a boldog szegénységet, nemkülönben a tömérdek fájdalmat és a kínokat, melyeket az emberi nem megváltásáért vállalt magára. 23A tükör szélén pedig vedd fontolóra azt a kimondhatatlan szeretetet, mellyel a keresztfán szenvedni és rajta minden másnál szégyenletesebb halállal meghalni kívánt.
24Mikor ezt a tükröt a kereszt fájára helyezték, ő maga a következők megfontolást kötötte az arrajárók lelkére: 25" Ó, ti mindnyájan, kik jártok-keltek az úton, nézzetek ide és lássátok, van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam!" 26Mi pedig kiáltozására és jajgatására kiáltsuk feléje egy szívvel, egylélekkel: "Állandóan arra gondol és eleped bensőmben a lelkem."
27Ezért tehát egyre hevesebb lángra gyúlj, ó, királynéja a mennyei Királynak. 28Ezenfelül szemléljed az ő kibeszélhetetlen gyönyörűségét, gazdagságát s el nem múló tiszteletét, 29és szíved túláradó vágyakozásában és szeretetében sóhajtozva kiáltsad:

33S míg őt így szemléled, szegény anyácskádat el ne felejtsed. 34Tudd meg, hogy én kitörölhetetlenül belevéstem szívem táblájába boldogító emlékedet, mert mindenki másnál jobban szeretlek.
35Mit mondjak még? Irántad való szeretetemben hallgasson a húsból való nyelv, mert itt a lélek nyelve szól és beszél. 36Ó, áldott lányom, mivel irántad érzett szeretetemet a húsból való nyelv nem tudja tökéletesebben kifejezni, csak annyit tudok mondani, 37amennyit itt tökéletlenül írásba foglaltam. Kérlek, fogadd szeretettel és jóakarattal, és olvasd ki belőle legalább azt az anyai vonzódást, melynek heve nap nap után a szeretet lángjára gyújtja szívemet irántad és leányaid iránt. Szeretettel ajánlj engem és leányaimat Krisztus szeretetébe.38Viszont az én leányaim, főleg testvérhúgom, a nagyokosságú Ágnes szűz az Úrban tőlük telhető buzgósággal a te és lányaid imádságába ajánlják magukat.
39Élj, kedves lányom, leányaiddal, míg csak a nagy Isten dicsőséges trónusa elé nem jutsz, és imádkozzatok érettünk. 40Jelen levelem átadóit, a kedves Amatus testvért, aki egyaránt kedves az Isten és az emberek előtt, és Bonagura testvért tőlem telhető módon szeretetedbe ajánlom. Ámen.[11]

Az Ermentrudis nővérhez írt levél

1Drágalátos nővérének, Ermentrudisnak, Assisi Klára, Jézus Krisztus alázatos szolgálója üdvöt és békét kíván.
2Tudom rólad, ó, drágalátos nővérem, hogy Isten kegyelméből szerencsésen kimenekültél e világ szennyéből.
3Éppen ezen örvendezem és gratulálok neked, és újra csak örvendezem, hogy leányaiddal együtt buzgón haladsz előre az erény ösvényein.

Szent Klára imája Krisztus öt szent sebéhez

Imádság és dicsőítés az Üdvözítő jobb kezéhez

Dicsőség és dicséret legyen néked szentséges jobb Kezed sebéért, Uram Jézus Krisztus. Ezen szent seb által engedd el minden bűnömet, amit ellened vétettem: gondolattal, szóval és cselekedettel, amikor hanyag voltam szolgálatodban, amikor romlott testem gyönyörködött akár aludtam, akár ébren voltam. És tiszteletreméltó szenvedésed által add meg nekem, hogy a te legkegyesebb halálodat és szentséges sebeidet méltóképpen emlékezetemben tartsam, és a te bőkezűségedből testem megfegyelmezésével neked örökké hálát adjak. Aki élsz és uralkodol, örökkön-örökké. Ámen.
Imádság: Miatyánk... Üdvözlet: Üdvözlégy...

A bal kézhez

Dicsőség és dicséret legyen néked a te bal Kezed szentséges sebéért, édességes Jézus Krisztusom. Ezen szent seb által könyörülj rajtam, és változtasd meg bennem mindazt, ami neked bennem visszatetsző. Add meg nekem a győzelmet gonosz ellenségeiddel szemben, hogy a te erőddel legyűrhessem őket. És a te legkegyesebb halálod által szabadíts meg engem a jelen és az eljövendő élet minden veszedelmétől, és tégy méltóvá engem dicsőségedre a te országodban. Ámen.
Imádság: Miatyánk... Üdvözlet: Üdvözlégy...

A jobb lábhoz

Dicsőség és dicséret legyen néked szentséges jobb Lábad sebéért, édességes Uram Jézus Krisztus. Ezen szent seb által engedd meg nekem, hogy bűneimért méltó penitenciát tartsak, és a te legkegyesebb halálod által könyörögve kérlek, hogy engem, a te szolgálódat éjjel és nappal őrizz meg a te akaratodban, és ragadj ki engem a lélek és a test minden veszedelméből, és lelkemet azon a rettenetes napon fogadd be a te hűségedbe és irgalmadba, és vezess el az örökké tartó boldogságra. Ámen.
Imádság: Miatyánk... Üdvözlet: Üdvözlégy...

A bal lábhoz

Dicsőség és dicséret legyen néked szentséges bal Lábad sebéért, legkegyesebb Uram Jézus Krisztus. Ezen szent seb által add meg nekem a teljes búcsút, hogysegítségeddel méltó legyek megszabadulni a büntető ítélettől. És a te szentségeshalálod által kérlek téged, legkegyesebb Jézus Krisztus, hogy azon a napon,mielőtt e földi életből eltávozom, édességes tested és véred szentségét bűneimnekigazi gyónásával és tökéletes penitenciával, lelkem-testem tisztaságával ésa szentolaj kenetével méltó legyek fogadni, és így elnyerni az örök üdvösséget.Ámen.
Imádság: Miatyánk... Üdvözlet: Üdvözlégy...

Az oldalsebhez

Dicsőség és dicséret legyen néked szentséges Oldalad sebéért, jóságos UramJézus Krisztus. Ezen szent seb és szentséges irgalmad túlcsordulása által, melyet egykor megmutattál Longinus katonának, ki oldaladat megnyitotta, most pedig nekünk, mindnyájunknak: könyörögve kérlek, legkegyesebb Jézusom, hogy amint te engem a keresztség által az eredeti bűntől megtisztítottál, úgy a te drágalátos véred által, mely ma az egész földkerekségen feláldoztatik és vétetik, szabadíts meg engem minden jelen és jövendő bajtól, és keserves kínhalálod által adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, hogy téged teljes szívből, teljes lélekkel, minden erőmből szeresselek. Erősíts meg engem a jócselekedetekben, és add meg nekem a végső állhatatosságot a te szent szolgálatodban, hogy neked tökéletesen kedvedre legyek most és szünet nélkül. Ámen.

V: Istenemnek öt szent sebe,
F: Legyen lelkemnek gyógyszere.
V: Krisztus, tőlem sebeiddel
F: A pusztítót távolítsd el.
V: Öt sebeddel, Krisztus, nékem
F: Add meg a te békességed.

Könyörögjünk!

Mindenható örök Isten, ki az emberi nemet Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak öt sebével váltottad meg, add meg a téged kérőknek, hogy akik ezen sebeket naponta tisztelik, az ő drágalátos vére által a hirtelen haláltól és az örök kárhozattól megmenekülhessenek, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

III. rész Egyéb források Szent Klára életéhez

Privilegium Paupertatis (1216)

A szeráfi szegénység privilégiuma III. Incétől
1Ince püspök, Isten szolgáinak szolgája, Krisztusban szeretett Klára leányainak és Krisztus más, az assisi San Damiano egyházában élő szolgálóinak, akik úgy a jelenben, mint a jövőben szerzetesi életre kötelezik el magukat, örök emlékezetül.
2Miképpen nyilvánvaló az, hogy egyedül az Úrnak kívánjátok szentelni életeteket, lemondtok az ideiglenes dolgok birtoklási vágyáról. 3Éppenezért mindeneteket eladtátok és a szegényeknek szétosztottátok; feltett szándékotok, hogy az égvilágon semmit sem akartok birtokolni, mindenben annak nyomdokait követve, aki érettünk lett szegénnyé, úttá, igazsággá és életté; 4nem riaszt vissza benneteket ezen elhatározásotoktól az anyagi javak hiánya, 5mert a mennyei Jegyes balja van fejetek alatt, hogy elviseljétek testetek gyengeségeit, amelyeket a szív törvénye által szabályozott szeretettel födtetek el.
6Végül, aki táplálja az ég madarait és öltözteti a mező liliomait, nem fog cserbenhagyni titeket sem élelem, sem ruházat dolgában mindaddig, amíg őkörül nem jár és önmagát nyújtva nem szolgál nektek az örökkévalóságban, vagyis amikor boldogabban átölel titeket az ő jobbjával színelátásának teljességében.
7Amint tehát kértétek, a fölséges szegénység melletti elhatározásotok atapostoli jóindulatunkkal megerősítjük, jelen írásunk tekintélyével gondoskodva rólatok, hogy senki ne kényszeríthessen benneteket birtokok elfogadására.[1]
8És ha valamely asszony nem akarná, vagy nem tudná vállalni ezt az elhatározást, akkor ne lakjon veletek egy fedél alatt, hanem költözzék más helyre.
9Elrendeljük tehát, hogy senki emberfiának semmi esetre sem szabad benneteket és egyházatokat meggondolatlanul háborgatni vagy bármilyen zaklatásnak kitenni. 10Ha tehát a jövőben ezen határozatunkat és rendelkezésünket ismerő egyházi vagy világi személy annak meggondolatlanul ellenszegülni merészel, kétszeri vagy háromszori figyelmeztetés után, feltéve ha vétkét megfelelő elégtétellel ki nem javította, hatalmának és tisztségének méltóságától megfosztassék, és tudja meg, hogy elkövetett gonoszságáért vádlottként az Isten ítélőszéke elé kell állnia; a mi Megváltó Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus szentséges testének és vérének vételétől távol legyen, és a végső számadáskor szigorú büntetés sújtsa. 11Mindannyiotokkal, a Krisztus szeretetét megtartókkal legyen a mi Urunk Jézus Krisztus békéje, amíg itt a jócselekedetek gyümölcsét termitek, az ítélő bírónál pedig az örök béke jutalmát elnyeritek. Ámen.

Privilegium Paupertatis (1228)

A szeráfi szegénység privilégiuma
IX. Gergelytől
1Gergely püspök, Isten szolgáinak szolgája, Krisztusban szeretett Klára leányainak és Krisztus többi szolgálójának, akik az assisi püspökség San Damiano egyházában élnek, üdvöt és apostoli áldást.
2Miképpen nyilvánvaló az, hogy egyedül az Úrnak kívánjátok szentelni életeteket, lemondtok az ideiglenes dolgok birtoklási vágyáról. 3Éppen ezért mindeneteket eladtátok és a szegényeknek szétosztottátok; feltett szándékotok, hogy az égvilágon semmit sem akartok birtokolni, mindenben annak nyomdokait követve, aki érettünk lett szegénnyé, úttá, igazsággá és életté; 4nem riaszt vissza benneteket ezen elhatározásotoktól az anyagi javak hiánya, 5mert a mennyei Jegyes balja van fejetek alatt, hogy elviseljétek testetek gyengeségeit, amelyeket a szív törvénye által szabályozott szeretettel födtetek el.
6Végül, aki táplálja az ég madarait és öltözteti a mező liliomait, nem fog cserbenhagyni titeket sem élelem, sem ruházat dolgában mindaddig, amíg ő körül nem jár és önmagát nyújtva nem szolgál nektek az örökkévalóságban, vagyis amikor boldogabban átölel titeket az ő jobbjával színelátásának teljességében.
7Amint tehát kértétek, a fölséges szegénység melletti elhatározásotok atapostoli jóindulatunkkal megerősítjük, jelen írásunk tekintélyével gondoskodva rólatok, hogy senki ne kényszeríthessen benneteket birtokok elfogadására.[2]
8Senki emberfiának sem szabad tehát ezt a megerősítő iratunkat megsértenie, vagy annak vakmerő szándékkal ellenszegülnie. Ha valaki ezt mégis megkísérelné, a mindenható Istennek és apostolainak, Szent Péternek és Pálnak haragját vonjamagára. Kelt Perugiában, szeptember havának 17. napján, pápaságunk második évében.

Hugolino bíboros levele Szent Klárához (1220)

1Krisztusban legkedvesebb nővérének és örök üdvössége anyjának, Klára úrnőnek, Krisztus szolgálójának, Hugolino, ostiai püspök, szegény bűnös egészen ajánlja önmagát mindazzal együtt, ami, és ami lehet.
2Krisztusban legkedvesebb nővérem! Attól az órától kezdve, mikor szent társalgásotoktól engem a távozás kényszere elválasztott, s a mennyei kincstár ama örömeitől elszakított, oly nagy szívbéli keserűség, könnyek árja és mérhetetlen fájdalom zúdult rám, hogyha Jézus lábainál a szokott kegyesség vigasztalására nem találok, félek, hogy végleg olyan szorongattatás szakad rám, amelytől szellemem ugyancsak ellankad és bensőmben a lelkem elolvad. Méltán, hiszen miután Veled és Krisztus többi szolgálójával megünnepeltem a húsvétot, elveszítettem azt a szívbéli örömet, mely akkor eltöltött, mikor veletek Krisztus Testéről beszélgettem. S miként az Úr is kiragadtatott a tanítványok köréből és a keresztfájára szegeztetett, és őt mérhetetlen szomorúság szállta meg, úgy én is magamra maradtam a tőletek való elválás után. S jóllehet egész mostanáig bűnösnek ismertem és vallottam magamat, de most, miután megértettem érdemeitek kiválóságát, és láttam szerzetesi életetek szigorúságát, csak most tudtam meg igazán, hogy annyi bűn terhel és annyira megsértettem az egész föld Urát, hogy nem vagyok méltó választottainak közösségéhez tartozni és a világi foglalatosságokból kiragadtatni, feltéve, hogy a ti könnyeitek és imádságaitok kiesdik bűneim bocsánatát.
3Tehát neked ajánlom az én lelkemet és rád bízom szellememet, amint Jézus a kereszten Atyjának ajánlotta lelkét, és az ítélet napján felelni fogsz értem, ha üdvösségemről buzgón és figyelmesen nem gondoskodtál, mert biztosan hiszem, hogy a legfőbb bírónál elnyered, bármit kérsz kitartó, nagy buzgóságoddal és könnyeid bőségével. A Pápa úr nem jön most Assisibe, de én megragadva az alkalmat, téged és nővéreidet látni óhajtalak. Üdvözöld Ágnes szüzet, az én nővéremet és minden nővéredet Krisztusban. Ámen.

IX. Gergely levele a Szegény Úrnőkhöz (1228)

1"Szeretett leányának, az apátnőnek, és az assisi San Damianóban lakó szerzetesnők közösségének.
2Az Atyaisten, akinek felajánlottátok magatokat mint szolgálóleányok, irgalmasan leányaivá fogadva titeket, a Szentlélek kegyelmi működése által eljegyzett benneteket, hogy égi Jegyesével együtt a mennyek országában boldogan megkoronázzon titeket. Ezért, mivel Jegyeseteket minden másnál jobban kell szeretnetek - ki az őt szeretőket szeretve, övéit társörököseivé teszi -, ezért minden érzésetekkel egyedül csak őbenne kell gyönyörűséget találnotok, hogy soha semmi se tudjon elszakítani titeket az ő szeretetétől. Hiszen éppen ezért zárkóztatok isteni sugallatra a klastrom rejtekébe, hogy a világról, s ami a világé, arról üdvösenlemondjatok; Jegyeseteket romlatlan szeretettel átölelvén, fussatok keneteinek illata után, míg be nem vezet benneteket isteni Anyjának lakóházába, hogy felüdítsen szerelmének örökké tartó édességével.
3Bízunk benne és biztosan reméljük, hogy ha mindezeket figyelmesen és gondosan megfontoljátok, akkor ami most keserűnek tűnik, számotokra édességgé változik, ami kemény, puhává, s ami zord, könnyűvé lesz, hogy dicsekedhessetek, mivel Krisztusért méltók voltatok szenvedni, aki érettünk gyalázatos halált szenvedett. Mivel a szüntelenül minket érő megszámlálhatatlan keserűség és végtelen sok szorongattatás közepette ti vagytok a mi vigasztalásunk, kérünk mindnyájatokat és buzdítunk az Úr Jézus Krisztusban, valamint ezzel a nektek írt apostoli levelünkkel utasítunk, hogy amint tőlünk tanultátok, Lélek szerint járjatok, felejtsétek el az Apostollal, ami mögöttetek van, és feszüljetek neki az előttetek levőknek(Fil 3,13), a kiválóbb adományokra törekedve, hogy erényekben egyre bővelkedjetek, dicsőítsétek meg Istent magatokban, és tegyétek teljessé örömünket, mert mi titeket, kedvelt leányainkat (sőt, ha szabad mondani, úrnőinket, mivel a mi Urunk jegyesei vagytok) bensőséges szeretettel veszünk körül.
4Mivel pedig, reményünk szerint, egy lélekké lettetek Krisztusban, kérjük tőletek, hogy imádságaitokban mindig emlékezzetek meg rólunk, és Istenhez emelve áldott kezeiteket, állandóan kérjétek, hogy ő, aki tudja, hogy emberi törékenységünk miatt akkora veszélyeknek kitéve megállni nem tudnánk, kegyelmével minket megerősítve, a tőle ránk bízott feladatot oly méltó módon tudjuk teljesíteni, hogy az neki dicsőségére, az angyaloknak örömére, nekünk pedig és az irányításunkra bízottaknak üdvösségére váljék" , stb.

Rainaldus bíboros körlevele a huszonnégy klarissza monostornak(1228)

1A szeretett anyáknak, nővéreknek és leányoknak,[3] Krisztus, a Vőlegény, vagyis Isten Fia szolgálóinak, a szegény monostorok apátnőinek és közösségeinek, akik az assisi San Damianóban, a vallegloriai (spellói) Santa Mariában, Perugiában, Folignóban, Firenzében, Luccában, Sienában, Arezzóban, Borgóban, Acquavivában, Narniban, Cittŕ di Castellóban, Todiban, a tortonai Santa Seraphiában, Faventiában, Milánóban, Páduában, Trentóban, Veronában, Orvietóban, Eugubióban, a terni San Paulóban, a spoletói San Paulóban és Cortonában vannak: Rainaldus, Isten irgalmából a Szent Eustachius diakónus-bíborosa, a Pápa úr camerlengója (kamarása), üdvöt kíván és azt, hogy egykor a Vőlegény királyi palotájába vezettessenek.
2A testi nyelv fizesse vissza a Teremtőnek a köteles dicséret adóját, a lélek tüze is lobbanjon fel, mert oly nagy áldásainak és ajándékainak sokasága,hogy a jelen adományaiból megsejthetjük, mily nagy lesz bőkezűségének örök kegyelme az örökkévalóságban. Íme a ti Atyátok és Uratok[4] tett engem a földön helyettesévé, akinek irántatok való szeretete nem fogyatkozik, hanem napról napra növekszik. Illő tehát és üdvös, hogy ezen ifjú leányokhoz, akikre a Vőlegény a legtisztább szeretettel támaszkodik, a Vőlegény barátja és Krisztus helytartója, az Úr egyetemes nyájának pásztora és püspöke, örök szeretettel kötődjék.
Mi pedig nem lépünk az ő (pápa) helyére, hanem odajárulunk hozzá, hogy angyala[5] által tegye meg azt, amit sok gonddal küszködve, ő maga nem tud megtenni. Ugyanis a mennyek Királya és Ura, aki önmagától és önmagában minden fölött hatalommal rendelkezik, sok mindent megcselekszik szüntelenül szolgáló angyalai által.
3A Pápa úr ugyanis megfontolván, hogy mily szeretettel és őszinteséggel viseltettünk irányotokban mindezideig, hogy üdvösségeteket, szeretett leányaim, a szív minden érzésével óhajtjuk, gondozásotokat, amit ő maga végzett még abban az időben, amikor kisebb hivatalt töltött be, ránk akarta bízni. Ezért atyai törődéssel gondoskodva rólatok, leányaink, az Istenhez és hozzátok leghűségesebb Pacificus testvér kérésének engedve - akinek a teher már hordozhatatlannak látszik-, a mi legkedvesebb és szívünk legbensejébe fogadott jámbor és istenfélő Fülöp testvérünket a pápa sajátos megbízásából vizitátorotokká nevezzük ki. Jelen levelünkkel az ígért engedelmesség nevében elrendeljük, hogy úgy fogadjátok őt, mint Isten szolgáját, köteles tisztelettel és mint üdvösségetekért buzgólkodó embert, aki értetek annyi gondot és fáradalmat vett magára. Figyeljetek az ő üdvös intelmeire és parancsaira, vessétek alá magatokat rendelkezéseinek és kívánságainak, mivel a legteljesebb hatalommal rendelkezik fölöttetek, tudva, hogy soha semmit se vonunk vissza abból, amiről ő úgy ítélte, hogy büntetendő vagy más módon elrendezendő.
4Mindannyiotoknak és egyenként is adassék meg a legboldogabb vég, a végső állhatatosság, és szálljon le mindnyájatokra a mindenható Isten áldásaés maradjon veletek mindörökké.
Kelt Perugiában, augusztus havának 18. napján, IX. Gergely Pápa úr pápaságának második évében.

Assisi Szent Ágnes levele nénjéhez, Klárához (1232 körül)

1Krisztusban tiszteletreméltó anyjának és úrnőjének, a hőn szeretett, kiváló úrnőnek, Klárának meg az egész közösségnek, Ágnes, Krisztus alázatos és legkisebb szolgálója. Teljes alázattal és hódolattal borul lábaitokhoz, és mindazt kívánja, ami édesebb és drágalátosabb lehet a legfölségesebb Királyban.
2Mivel mindenkinek úgy van megszabva a sorsa, hogy sohasem maradhat meg egyazon állapotban, ezért amikor valaki úgy gondolja, hogy jól megy a sora, akkor kerül bajba. Tudd meg ebből, anyám, hogy nagy a szorongatottságom és mérhetetlen a testi-lelki szomorúságom, módfelett rám nehezednek a terhek, és igen gyötrődöm és kis híján szólni sem bírok, azért, mert tőletek és többi nővéreimtől testben távol vagyok, noha azt hittem, hogy ezen a világon veletek együtt élek és halok. Ez a szorongattatás elkezdődött, de nem tudni, mikor lesz vége; nem tud megszűnni, sőt mindinkább növekszik; nemrég tört rám, de semmiképp sem akar csillapodni. Mindig a közelemben van, és nem kíván tőlem eltávolodni. Azt hittem, hogy egyazoknak a halála és élete itt a földön, akiknek egy a lakása a mennyben, és egy lesz a sírja azoknak, akiknek egyforma a természete; de, amint látom, csalódtam, gyötrődöm, elhagyott lettem, mindenfelől szorongatás vesz körül.
3Ó, jóságos nővéreim, kérlek titeket, osztozzatok fájdalmamban, velem együtt sírjatok, nehogy valaha is ilyeneket kelljen elszenvednetek, és lássátok: nincs olyan fájdalom, mint az én fájdalmam. Ez a fájdalom szüntelenül gyötör, ez a bágyadtság állandóan kínoz, ez a tűz folyton éget, emiatt szorongattatom mindenfelől, s nem tudom, mit válasszak. Kérlek benneteket, segítsetek rajtam jámbor imádságaitokkal, hogy ez a szorongattatás elviselhető és könnyű legyen számomra. Ó, édesanyám és úrnőm, mit is mondjak, hiszen nem is remélhetem, hogy titeket, nővéreimet testileg valaha is viszontláthatlak.
4Ó, ha ki tudnám fejezni lelkemnek érzéseit úgy, ahogy szeretném! Ó, ha fel tudnám tárni ezen a lapon előttetek azt a sok fájdalmat, amit még várok, s ami szüntelenül előttem áll! Ég belül a lelkem, a szorongatások szűnni nem akaró lángja gyötör; sóhajtozik belül a szívem s a szemeimből folyton-folyvást könnypatakok törnek elő. Egészen hatalmába kerített a szomorúság, lelkem legbelül teljesen elsorvad. Hiába keresek vigasztalást, nem találok. Fájdalmat fájdalomra halmozok, mikor szívemben arra gondolok, hogy nincs reményem arra, hogy valaha is viszontlássalak akár titeket, akár nővéreimet.
5Ebben a tekintetben nincs szeretteim közül senki, aki megvigasztaljon. Más tekintetben nagy a vigasztalásom, és ti is együtt hálálkodhattok velem, mert nagy egyetértést, nem pedig szakadást találtam, nagyobbat, mint hittem volna; mindenki nagy örömmel és örvendezéssel fogadott engem és áhítatos tisztelettel engedelmességet fogadtak nekem. Valamennyien Istennek és nektek, meg közösségteknek ajánlják magukat, és én, magamat meg őket mindenestül és minden tekintetben nektek ajánlom, hogy mint nővéreiteknek és leányaitoknak buzgón viseljétek gondunkat, tudván, hogy én és ők, minden időben és sértetlenül megtartjuk intelmeiteket és rendelkezéseiteket.
6Ezenkívül tudjátok meg, hogy a Pápa úr - ahogy azt előadtam és akartam - mindenestül és mindenben teljesítette kérésemet a ti és az én szándékom szerintabban az ügyben, amelyről ti is tudtok, tudniillik a tulajdon kérdésében.[6] Könyörögve kérlek titeket, kérjétek meg Illés testvért, hogy minél gyakrabban látogasson meg engem, hogy megvigasztaljon az Úrban.

Szent Bonaventura levele az Assisi klarisszákhoz (1259)

1Krisztus Jézusban szeretett leányainak, az assisi Szegény Úrnők Szent Klára monostora apátnőjének és minden nővérének, Bonaventura testvér, a Kisebb Tesvérek Rendje minister generalisa és szolgája üdvöt kíván, és kívánja, hogy a felkészült szent szüzekkel együtt kövessék a Bárányt, bárhová megy.
2Szeretett leányaim az Úrban! A szent Atya hajdani társa, a mi igen szeretett Leó testvérünk révén a minap értesültem arról, hogy mint az örök Király jegyesei, miképpen törekedtek szolgálni a szegény és megfeszített Krisztust teljes tisztaságban; ezen igen megörültem az Úrban, és jelen soraimmal buzdítani szeretnélek benneteket a jámborságra és bátorítani, hogy boldogságos Anyátok (Klára) erényeinek nyomdokait gondosan kövessétek, akit a Szentlélek tanított az egészen szegény Szent Ferenc által. Semmi mást ne akarjatok bírni az ég alatt, csak azt, amit maga (Klára) Anya tanított, tudniillik Krisztust, és pedig a megfeszítettet,[7] akinek vére illata után futva, az Anya példáját követve, szeretett leányaim, a szegénység tükörét, az alázatosság példáját, a türelem pajzsát, az engedelmesség kitüntető címét bátran ragadjátok magatokhoz, és az isteni szeretet tüzétől felgyújtva, szíveteket egészen neki adjátok át, aki értünk a kereszten a saját szívét ajánlotta fel Istennek, az Atyának. Így lesztek Anyátok példájának világosságába öltözve, az örök tüzekkel édesen felgyújtva, minden erény illatát árasztva, Krisztusnak, a Szűz Fiának és az okos szüzek Jegyesének jó illatai azok számára, akik üdvözülnek és azoknak is, akik elvesznek.[8]
3Virrasszatok tehát szenvedélyes kitartással, az áhítat szellemét magatokban buzgón fenntartva, hogy midőn kiáltás hallatszik: "Jön a Vőlegény!" hűségesen elébe siethessetek lelketeknek a szeretet és öröm olajával teli lámpásaival, miközben a balga szüzek kizáratnak, ti pedig bevonultok az örök örvendezés lakodalmas asztalához, ahol Krisztus az ő jegyeseit az angyalok és választottak közé ülteti, és körüljárva felszolgál nekik, tudniillik az élet kenyerét, a megölt Bárány testét és a kereszten annak a szeretetnek tüzében megsütött halat, amellyel oly hevesen szeretett titeket, és italt is fog adni, emberségének és istenségének fűszeres borát, amelyet az ő legkedvesebb barátai isznak, és amelytől megittasodnak csodálatos józansággal kedvesei,[9] élvezvén az őt félők számára egykor elrejtett édesség bőségét, és örökre azt szemlélik, aki nemcsak az emberek fiainál ékesebb, hanem még az angyalok ezreinél is, akibe maguk az angyalok is vágyva vágynak bepillantani, mert ő az örök világosság visszfénye és Isten fölségének folt nélküli tükre és a paradicsom dicsőségének ragyogása.[10]
4Ezért tehát, kedves leányaim, ragaszkodjatok hozzá állandóan, mint egyetlen örök javunkhoz, és ha jónak látjátok, ajánljatok engem, bűnöst az ő kimondhatatlan irgalmasságába, állhatatosan kérve, igazgassa irgalmasan az én lépteimet az ő csodálatos neve dicsőségére és tiszteletére, és Krisztus rámbízott kisded nyájának üdvösségére.

Függelék

Szómagyarázat Szent Klára életének forrásaihoz

ABBATISSA - A bencés hagyományból vett elnevezés; a monostor legfőbb elöljárója: apátnője. Szent Ferenc nem akarta, hogy közössége vezetőit priornak, superiornak vagy apátnak hívják. Hozzá hasonlóan Szent Klára is idegenkedett az apátnői címtől és feladatkörtől. De mivel a körülmények ezt megkívánták, és a Szeráfi Atya is erre kérte őt, elfogadta az apátnői kinevezést, de ferences tartalommal töltötte meg, amikor apátnőnek és édesanyának nevezi a hivatal viselőjét. Azt kívánja tőle, hogy "legyen előrelátó és tapintatos nővéreivel, mikénta jó édesanya leányaival".
CLAUSTRUM - bezárt hely, klastrom, kolostor. A magyar "kolostor" szó szláv közvetítéssel ebből a latin szóból származik. A klarisszák esetében a monostor belső része, ahol a nővérek laknak, s ahová idegenek nem léphetnekbe. Nem egészen azonos a mai értelemben vett klauzúrával. San Damiano belső udvarát és a körfolyosót is ezzel a szóval jelölik a források.
CONVENTUS - Ez a szó az idők folyamán jelentésbeli változáson esett át. Az ősi ferences dokumentumokban nem jelent kolostori épületet, vagy magáta kolostort, hanem emberek együttélését, közösséget, akik szerzetesi családot alkotnak; közös regula alatt vagy a közös élet jóváhagyott normái szerint élnek, jól körülhatárolt jogokkal és kötelezettségekkel.
DISCRETAE - Szent Klára Regulájában ők az apátnő tanácsadói. A szó jelentése utal a tanácsadóktól megkívánt belső tulajdonságra. A Szeráfi Anya szerint az apátnő tanácsadóit egyszerűen kell választani: nem a legöregebb vagy a legtapasztaltabbak közül, hanem a legdiszkrétebbeket (tapintatos). Innen az elnevezésük.
ORDO - Az örökfogadalmas szerzetesi közösségek hivatalos, jogi megnevezése. Magyarul a "Rend" szóval fordítottuk.
RELIGIO - Többjelentésű szó: vallás, vallásosság, istentisztelet, vallásos társulat. A ferences közösségek kezdetben ezt a szót alkalmazták közös életük jelölésére. Az itt közölt szövegekben szinte mindig ebben a jelentésben szerepel, s a "Szerzet" szóval fordítottuk.
SOROR - Az apácákat Szent Klára Regulájában általában soror névvel jelölik, ami nővért jelent, de nem lehet teljesen kizárni a hagyományos monialis, monacha(szerzetesnő) szót sem. Lehet, hogy Szent Klára Rendjének köszönhető a soror (szerzetesnővér, kedvesnővér) elnevezés elterjedése. Itt párhuzam vonható a Kisebb Testvérekkel, akiknek a hivatalos elnevezésében szereplő frater (testvér) szó minden bizonnyal döntő hatással volt arra, hogy a későbbi szerzetesrendekben általánossá vált ez az elnevezés a nem-pap szerzetesek jelölésére.

Irodalom

Felhasznált szövegkiadások és fordítások
Archivum Franciscanum Historicum, Tomus V.(1912) (Az "Imádság Krisztus öt szent sebéhez" latin szövegét tartalmazza.)
Archivum Franciscanum Historicum, Tomus XIII.(1920), 403-507. old. (A szentté avatási per szövege XIV. századi umbriai nyelven.) (Rövidítése: AFH)
Balanyi György: Szent Klára élete. Kézirat. Budapest, 1955.
Becker, Marie-France - Godet, Jean Franois OFM - Matura, Thaddée OFM: Claire d'Assise: Écrits. Paris, 1985. (Sources Chrétiennes 325.)
Fonti Francescane, Assisi, 1990. (4. kiadás)
Grau, Engelbert OFM: Heiligsprechungsprozess der Heiligen Klara von Assisi,Übersetzung aus der umbrisch-italienischen Fassung, in: Audite Poverelle - Klarissen, 2. Jahrg. Heft 4 Dez. 1989.
Grau, Engelbert OFM - Hardick, Lothar OFM: Leben und Schriften der Heiligen Klara von Assisi. (Franziskanische Quellenschriften 2.) Werl, 1988.
Omaechevarría, Ignacio OFM: Escritos de Santa Clara y documentos complementarios(Biblioteca de autores cristianos) Edicion bilingüe, Madrid, 1982. (2. kiadás)
Pisma sw. Franciszka i sw. Klary. Warszawa, 1992.
Vorreux, Damien OFM (szerk.): Sainte Claire d'Assise: Documents. Biographie, écrits, proces et bulle de canonisation, textes de chroniqueurs, textes législatifs et tables. Paris, 1983.

Felhasznált irodalom

Boccali, Joannis M. OFM: Opuscula S. Francisci et scripta S. Clarae Assisiensium. Assisi, 1978.
Szent Bonaventura misztikus művei (A lelki élet mesterei V.). Fordították: Barsi Balázs OFM és Várnai Jakab OFM. SZIT, Budapest., 1991.
Jacobus de Voragine: Legenda Aurea. (Magas Edit szerk., Budapest, 1990.) 50-51. old.: Szent Ágnes Szűz.
Klara von Assisi - eine Botschaft des Lichtes, Éditions du Signe, Strasbourg,1991.
Lainati, Chiara A. OSC: Assisi Szent Klára. Agapé, Novi Sad, 1990.
Mailleux, Georges: Thesaurus Celanensis. Corpus des sources franciscaines I., Louvain, 1974.
Szent Benedek regulája. Ford. Dr. Söveges Dávid OSB. Bencés lelkiségi füzetek 1. Pannonhalma, 1992.
Assisi Szent Ferenc Perugiai Legendája, Helikon kiadó, 1990. Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Varga Imre fr. Kapisztrán OFM.
Szent a Szentről. Assisi Szent Ferenc életrajza Szent Bonaventurától. Fordítottadr. Burka P. Kelemen OFM. BP., 1942.
Szentek élete (Szerkesztette: Dr. Diós István, harmadik, javított kiadás SZIT.,Bp., 1990.) 426-432. old. Szent Klára, 777-781. old. Prágai Szent Ágnes.

Liturgikus idézetek mutatója

 • Breviárium, január 21, Szent Ágnes, Matutinum, 1. nocturnus, 2. antifóna: 1LevÁgn 10; 1. nocturnus, 2. responzum: 1LevÁgn 11; 1. nocturnus, 3. responzum; 1LevÁgn 8; 3. nocturnus, 2. antifóna: 1LevÁgn 11; 3. nocturnus, 3. antifóna: 3LevÁgn 16; 3. nocturnus, 1. responzum: 3LevÁgn 16.
 • Breviárium, március 25, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Matutinum 2. nocturnus, 3. responzum: 3LevÁgn 18; 3. nocturnus, 2. responzum: 3LevÁgn 17.
 • Breviárium, augusztus 15, Mária Mennybevétele, a Laudes 2. antifónája: 2LevÁgn 5.
 • Misszálé (Sedulius), Bevezetés Szűz Mária ünnepeinek közös részéhez: 1LevÁgn 17.
 • Rituálé, temetési liturgia: KlReg 3,5.

  Egyházi szerzőktől vett idézetek mutatója

  Ambrus (Pszeudo-), Epist. I (Virginibus sacris) (PL 17,c. 736 A-C): 1LevÁgn 9-10; 4LevÁgn 13.
  Benedek regulája 3,3: KlReg 4,18; 33,2.5: KlReg 8,8-9; 45,1: KlReg 9,3; 54,1: KlReg 8,7; 54,2-3: KlReg 8,9; 64,7-8.15: KlReg 4,8-9; 67,5: KlReg 9,15.
  Nagy Szent Gergely, Dialogi, Prol. (PL 77, c.152 A): 2LevÁgn 12.; Hom. in ev. XXXII, 2 (PL 76, c. 1233 B): 1LevÁgn 27.
  IX. Gergely, Licet velut ignis bullája (Bullarium FranciscanumI, p. 209): 3LevÁgn 31.; Pia credulitate tenentes bullája (BullariumFranciscanum I, p. 236): 4LevÁgn 19.
  Hugolino regulája 4: KlReg 2,5; 6: KlReg 5,8 és 8,21; 7: KlReg 3,8.10;8: KlReg 8,12.17-18; 10: KlReg 11,7.9; 11: KlReg 5,9-13 és 12,11; 12: KlReg 12,2-3; 13: KlReg 11,1-3.5-6.10-12.
  IV. Ince regulája 1: KlReg 2,19-20; 2: KlReg 3,1; 8: KlReg 12,1; 9:KlReg 5,15; 10: KlReg 9,12.
  Nagy Szent Leó, Sermo XXI in Nativitate Domini, 3 (PL 54, c.192 C): KlVégr 4.

  ˇ tovább a jegyzetekhez ˇ